Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 28. prosince 2020 – Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S v. Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

(Věc C-724/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Žalované: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Předběžné otázky

1)     Musí být článek 292 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu tzv. Solventnost II1 , vykládán v tom smyslu, že řízení probíhající u soudu členského státu, které bylo zahájeno věřitelem pohledávky z pojistného plnění za vzniklou škodu, který se domáhá zaplacení pojistného plnění od pojišťovny, proti které bylo zahájeno likvidační řízení v jiném členském státě, se týká majetku nebo práva, kterých byla uvedená pojišťovna zbavena, ve smyslu uvedené směrnice?

2)     V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, řídí se právem členského státu, ve kterém probíhá řízení [o zaplacení pojistného plnění], všechny účinky likvidačního řízení na prvně uvedené řízení?

Konkrétně, má být toto právo použito v rozsahu, v jakém:

-    stanoví, že zahájením [likvidačního] řízení se přerušuje probíhající řízení [o zaplacení pojistného plnění],

-    podmiňuje opětovné zahájení řízení tím, že věřitel přihlásil svou pohledávku na pojistné plnění jako součást závazků dotčené pojišťovny a vznesl svůj nárok proti orgánům pověřeným provedením likvidačního řízení,

-    a vylučuje možnost uložit povinnost k zaplacení pojistného plnění, vzhledem k tomu, že již lze pouze určit existenci tohoto pojistného plnění a jeho výši?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 335, s. 1.