Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 28 grudnia 2020 r. – Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S i Alpha Insurance A/S / Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Sprawa C-724/20)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strony wnoszące skargi kasacyjne: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Druga strona postępowania: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Pytania prejudycjalne

Czy art. 292 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dyrektywą Wypłacalność II1 , należy interpretować w ten sposób, że postępowanie w toku wszczęte przed sądem państwa członkowskiego przez wierzyciela, któremu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, w celu uzyskania zapłaty tego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń objętego postępowaniem upadłościowym wszczętym w innym państwie członkowskim, dotyczy zgodnie z tym przepisem rzeczy lub praw, których pozbawiono ów zakład ubezpieczeń?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie – czy przepisy prawne państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie sądowe, powinny regulować wszystkie skutki postępowania upadłościowego dla tego postępowania w toku?

W szczególności, czy należy je stosować, jeżeli:

przewidują, że wszczęcie postępowania upadłościowego powoduje zawieszenie postępowania w toku,

uzależniają podjęcie postępowania sądowego od zgłoszenia przez wierzyciela do wykazu pasywów zakładu ubezpieczeń przysługującego mu roszczenia o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia i od zawezwania do sprawy organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego,

oraz zakazują zasądzenia zapłaty odszkodowania, ponieważ postępowanie w przedmiocie tego odszkodowania może mieć na celu wyłącznie stwierdzenie jego istnienia i określenie jego wysokości?

____________

1 Dz.U. 2009, L 335, s. 1.