Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 29 december 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPRL mot Région wallonne

(Mål C-726/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Motpart: Région wallonne

Tolkningsfråga

Ska artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/20051 tolkas så, att produktion av gräs eller gröna tak inte omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde?

____________

1 EUT L 347, 2013, s. 487.