Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Bleiburg (Rakúsko) 8. januára 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG/CB a i.

(vec C-7/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bezirksgericht Bleiburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Žalovaní: CB, DF, GF

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 36 a 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 20121 v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj so zásadou efektivity a ekvivalencie (zásadou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ) vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že jediným opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o exekúcii, ktoré súd vydá bez predchádzajúceho kontradiktórneho konania a bez exekučného titulu len na základe tvrdení oprávneného, sú námietky, ktoré sa musia podať v jazyku tohto členského štátu do ôsmich dní, a to aj v prípade, ak sa rozhodnutie o exekúcii doručuje v inom členskom štáte v jazyku, ktorému adresát nerozumie, pričom v prípade, ak sa námietky podajú do 12 dní, sa už zamietnu ako oneskorené?

2.    Má sa článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/20072 z 13. novembra 2007 v spojení so zásadou efektivity a ekvivalencie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu opatreniu, ktoré stanovuje, že doručením tlačiva o informovaní adresáta o práve odmietnuť prevziať písomnosť v lehote jedného týždňa, ktoré je uvedené v prílohe II, začne plynúť aj lehota na podanie stanoveného opravného prostriedku proti súčasne doručenému rozhodnutiu o exekúcii, pre ktoré je stanovená osemdňová lehota?

3.    Má sa článok 18 prvý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o exekúcii sú námietky, ktoré musia byť odôvodnené a musia sa podať do ôsmich dní, pričom táto lehota platí aj v prípade, ak má adresát rozhodnutia o exekúcii sídlo v inom členskom štáte a rozhodnutie o exekúcii nie je napísané v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa rozhodnutie o exekúcii doručuje, ani v jazyku, ktorému adresát tohto rozhodnutia rozumie?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností ) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 2007, s. 79).