Language of document :

Appel iværksat den 7. januar 2021 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 28. oktober 2020 i sag T-594/18, Pharma Mar mod Kommissionen

(Sag C-6/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Forbundsrepublikken Tyskland (ved S. Heimerl og J. Möller, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Pharma Mar, SA og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets dom af 28. oktober 2020 i sag T-594/18, Pharma Mar mod Kommissionen, ophæves.

Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2018) 4831 final af 17. juli 2018, hvorved Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 1 gav afslag på markedsføringstilladelse for det humanmedicinske lægemiddel »Aplidin – plitidepsine«, opretholdes, og Kommissionen frifindes.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten.

Ansøgeren tilpligtes at betale sagsomkostninger ved Retten og ved Domstolen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har anført, at Retten begik en retlig fejl ved for det første at foretage en fejlfortolkning og en urigtig anvendelse af Section 3.2.2. i EMA’s politik for håndtering af modstridende interesser af 6. oktober 2016 2 (herefter »EMA’s politik«). Herved lagde Retten med urette til grund, at det universitetshospital, hvor de to eksperter var ansat, var en medicinalvirksomhed som omhandlet i Section 3.2.2. i EMA’s politik.

For det andet anlagde Retten en fejlagtig bedømmelse af fordelingen af bevisbyrden. Navnlig er det fejlagtigt at antage, at det påhvilede Kommissionen at føre bevis for, at celleterapicentret er en separat enhed inden for universitetshospitalet, og derfor ikke er under dets kontrol, for at fjerne den herved opståede tvivl. Ansøgeren skulle derimod have bevist, at celleterapicentret faktisk er under universitetshospitalets kontrol.

For det tredje begik Retten en retlig fejl ved at foretage en fejlfortolkning og en urigtig anvendelse af Section 4.2.1.2. i EMA’s politik om såkaldte konkurrerende produkter. På den ene side begik Retten en retlig fejl, idet den tog den anden eksperts aktiviteter med hensyn til visse konkurrerende produkter i betragtning, og på den anden side fandt den med urette, i forbindelse med dens fejlagtige bevisbedømmelse, at der er få, om nogen, alternative lægemidler til behandling af multipelt myelom på markedet.

For det fjerde begik Retten en retlig fejl ved ikke at anerkende, at den anden eksperts deltagelse i Scientific Advisory Group for Oncology ikke havde en afgørende indvirkning på afviklingen eller resultatet af proceduren.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31.3.2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT 2004, L 136, s. 1).

2     EMA, Det Europæiske Lægemiddelagenturs politik for håndtering af modstridende interesser hos medlemmer af videnskabelige udvalg og eksperter, 6.10.2016, EMA/626261/2014,Rev. 1.