Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 4. januára 2021 – FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(vec C-3/21)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh202102054 na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Írsko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: FS

Žalovaní: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Prejudiciálne otázky

1.    Zahŕňa pojem „nárok“ v článku 81 nariadenia č. 883/20041 pretrvávajúci stav poberania pravidelnej dávky z prvého členského štátu (ak má byť dávka správne vyplácaná druhým členským štátom) vždy a v každom prípade, keď je táto dávka vyplácaná, a to aj po pôvodnej žiadosti a po pôvodnom rozhodnutí prvého členského štátu o priznaní dávky?

2.    Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, potom za okolností, ak sa nárok na sociálne zabezpečenie uplatní nesprávne v pôvodnom členskom štáte, keď sa mal uplatniť v druhom členskom štáte, má sa povinnosť druhého členského štátu podľa článku 81 nariadenia č. 883/2004 (konkrétne povinnosť považovať nárok v pôvodnom členskom štáte za prípustný v druhom členskom štáte) vykladať tak, že je úplne nezávislá od povinnosti žalobkyne poskytnúť správne informácie o mieste jej bydliska podľa článku 76 ods. 4 nariadenia č. 883/2004, takže nesprávne uplatnený nárok v pôvodnom členskom štáte musí byť akceptovaný ako prípustný druhým členským štátom na účely článku 81, bez ohľadu na to, že žalobkyňa neposkytla správne informácie o mieste svojho pobytu podľa článku 76 ods. 4, v lehote na uplatnenie nároku stanovenej právnymi predpismi druhého členského štátu?

3.    Je dôsledkom všeobecnej zásady efektivity práva Únie, že prístup k právam Únie je neúčinný za takých okolností, ako sú okolnosti tohto konania (najmä okolností, keď štátny príslušník EÚ, ktorý využíva právo voľného pohybu, porušuje svoju povinnosť podľa článku 76 ods. 4 informovať orgány sociálneho zabezpečenia členského štátu pôvodu o zmene krajiny pobytu) na základe požiadavky vnútroštátneho práva členského štátu, ktorou sa uplatňuje právo voľného pohybu, že na získanie prídavku na dieťa za minulé obdobie, štátny príslušník EÚ musí požiadať o takúto dávku v druhom členskom štáte v lehote dvanástich mesiacov stanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi druhého členského štátu?

____________

1 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).