Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 4 januari 2021 – FS mot Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(Mål C-3/21)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: FS

Motparter: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Tolkningsfrågor

Omfattar begreppet ansökan i artikel 81 i förordning nr 883/20041 en pågående situation när en person uppbär en periodisk förmån från en första medlemsstat (när det korrekta vore att förmånen betalas ut av en andra medlemsstat), och detta varje gång denna förmån betalas ut, även efter den ursprungliga ansökan och det ursprungliga beslutet av den första medlemsstaten att bevilja förmånen?

Om den första frågan besvaras jakande, ska då – under omständigheter där en ansökan om en social trygghetsförmån felaktigt har ingetts till en ursprungsmedlemsstat, när den borde ha ingetts till en andra medlemsstat – den andra medlemsstatens skyldighet enligt artikel 81 i förordning nr 883/2004 (särskilt skyldigheten att en ansökan som ingetts till ursprungsmedlemsstaten ska behandlas som att den inkommit i rätt tid i den andra medlemsstaten) tolkas som att den är helt fristående från sökandens skyldighet att lämna korrekta uppgifter om sin bosättningsort enligt artikel 76.4 i förordning nr 883/2004, så att en ansökan som felaktigt har ingetts till ursprungsmedlemsstaten ska av den andra medlemsstaten anses ha inkommit i rätt tid vid tillämpningen av artikel 81, trots att sökanden har underlåtit att lämna korrekta uppgifter om sin bosättningsort i enlighet med artikel 76.4, inom den tidsfrist för att inge en ansökan som föreskrivs i den andra medlemsstatens lagstiftning?

Får den allmänna unionsrättsliga effektivitetsprincipen till följd att tillgången till rättigheter enligt unionsrätten förlorar sin ändamålsenliga verkan under sådana omständigheter som dem som föreligger i förevarande mål (särskilt under omständigheter där den unionsmedborgare som utövar rätten till fri rörlighet åsidosätter sin skyldighet enligt artikel 76.4 att underrätta myndigheterna för social trygghet i ursprungsmedlemsstaten om sitt byte av bosättningsland) genom att det i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där rätten till fri rörlighet utövas uppställs ett krav på att en unionsmedborgare, för att ansökningar om barnbidrag ska beviljas retroaktivt, måste ansöka om en sådan förmån i den andra medlemsstaten inom en period på 12 månader som föreskrivs i den nationella lagstiftningen i sistnämnda medlemsstat?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004, s. 1).