Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 16 октомври 2020 г. — AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Дело C-727/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: AR

Ответник: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 7 от Директива 2003/881 и член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз тълкуване на национална разпоредба като член 7, параграф 3 от Bundesurlaubsgesetz (Федерален закон за отпуските), според което неупражненото все още право на платен годишен отпуск от работник, който през референтната година е изпаднал в състояние на неработоспособност поради заболяване, но който все пак е могъл да ползва отпуска — поне частично — преди началото на заболяването през референтната година, се погасява петнадесет месеца след края на референтната година в случай на продължаваща непрекъсната неработоспособност, дори в случай че работодателят действително не е осигурил възможност на работника да упражни правото си на отпуск чрез съответна покана и предоставяне на информация?

При отрицателен отговор на първия въпрос: При тези условия изключено ли е и погасяване в по-късен момент при продължаваща неработоспособност?

____________

1     Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).