Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Sag anlagt den 22. december 2003 af Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union.

(Sag C-540/03)

Ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er der den 22. december 2003 anlagt sag mod Rådet for Den Europæiske Union af Europa-Parlamentet ved H. Duintjer Tebbens og A. Caiola, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg.

Europa-Parlamentet har nedlagt følgende påstande:

Artikel 4, stk. 1, sidste punktum, og stk. 6, og artikel 8 i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om familiesammenføring 1 annulleres i medfør af artikel 230 EF.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:

Dette annullationssøgsmål har til formål at beskytte de grundlæggende rettigheder i Fællesskabets retsorden, navnlig mindreårige børns. Samtidig med at direktivet indeholder lovlige bestemmelser om konkretisering af retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere, indeholder det dog også en række bestemmelser, der er uacceptable under hensyn til de grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til et familieliv og retten til ikke-forskelsbehandling, der i medfør af EU-traktatens artikel 6 skal respekteres i Den Europæiske Unions retsorden.

Retten til et familieliv, som den er anerkendt ved artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder af 1950 (EMRK) og fortolket ved Den Europæiske Menneskeretsdomstols praksis, kan kun begrænses af bestemte hensyn og kræver i hvert tilfælde en afvejning af de pågældende tredjelandsstatsborgeres og værtsstatens interesser. De undtagelser til retten til familiesammenføring, som de omhandlede bestemmelser i direktivet udtrykkeligt tillader, går videre end de tilladte begrænsninger og er i strid med de grundlæggende rettigheder til et familieliv og til ikke-forskelsbehandling, således som de garanteres ved EMRK, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, der er generelle principper for fællesskabsretten, jf. EU-traktatens artikel 6, stk. 2.

____________

1 - EFT L 251 af 3.10.2003, s. 12.