Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 września 2011 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-47/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Choroba zawodowa - Artykuły 73 i 78 regulaminu pracowniczego - Zgodność z prawem opinii komisji lekarskiej - Odmowa uznania częściowej trwałej niezdolności do pracy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata J.L. Fagnarta)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiających uznania w odniesieniu do skarżącego częściowej, trwałej niezdolności do pracy w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego i obciążającej go częścią kosztów i wynagrodzeń lekarskich poniesionych w toku prac komisji lekarskiej.

Sentencja wyroku

Postępowanie w sprawie żądania mającego na celu stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 września 2009 r. w zakresie, w jakim obciążono w nich André Hecqa kosztami i wynagrodzeniem lekarza, którego wyznaczył do reprezentowania siebie w ramach komisji lekarskiej, oraz połową kosztów i wynagrodzenia trzeciego lekarza komisji lekarskiej wyznaczonego za wspólną zgodą, zostaje umorzone.

Żądanie mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 września 2009 r. w zakresie, w jakim odmówiono w nich uznania w odniesieniu do André Hecqa stopnia trwałej niezdolności do pracy, zostaje oddalone jako bezzasadne.

André Hecq pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 221 z 14.8.2010, s. 61.