Language of document :

Sag anlagt den 16. juni 2010 - AD mod Kommissionen

(Sag F-46/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AD (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen.

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) den 13. november 2009 om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, annulleres.

Afgørelse truffet af PMO den 9. september 2009 om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, annulleres i alle tilfælde, for så vidt som denne sidstnævnte "afgørelse" kan betragtes som en bebyrdende akt for sagsøgeren.

Subsidiært og for det tilfælde, at Retten finder, at artikel 1, stk. 2, i bilag VII til vedtægten giver ansættelsesmyndigheden beføjelser til at give afslag på husstandstillæg, selv om det er umuligt for parret at gifte sig som følge af deres seksuelle orientering i henhold til den nationale lov, der regulerer deres partnerskab, fastslås det, at artikel 1, stk. 2, litra c), nr. iv), i bilag VII til vedtægten er ulovlig, idet den henviser til loven i en medlemsstat med henblik på vurderingen af muligheden for at indgå ægteskab, og denne betingelse skal følgelig ikke finde anvendelse i den foreliggende sag.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________