Language of document :

Sag anlagt den 11. juni 2010 - Kaser mod Kommissionen

(Sag F-45/10)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ferdinand Kaser (Bruxelles, Belgien) (ved lawyer M. Schober)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels en påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse CMS 07/046, hvorved sagsøgeren med virkning fra den 15. august 2009 blev fritaget fra stillingen uden nedsættelse af pensionsrettigheder og annullation af alle afgørelser, der blev truffet vedrørende sagsøgeren i perioden fra september 2003, og indtil han blev fjernet fra tjenesten, dels en påstand om erstatning

Sagsøgerens påstande

Afgørelse CMS 07/046 annulleres som følge af chikane, misforvaltning og tilsidesættelse af sagsøgerens grundlæggende ret til forsvar.

Alle afgørelser, som ansættelsesmyndigheden traf vedrørende sagsøgeren i perioden fra september 2003, og indtil han blev fritaget fra stillingen, annulleres som følge af chikane og tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar.

Europa-Kommissionen pålægges at foretage en høring af sagsøgeren i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 7, stk. 1, og artikel 24 og derved efterkomme hans anmodninger fra februar og marts 2008.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en symbolsk godtgørelse på én (1) EUR som kompensation for den i sagen omhandlede økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han har lidt, idet formålet med sagen ikke er af økonomisk karakter, men består i at retablere sagsøgerens værdighed og faglige omdømme.

____________