Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Bremen (Saksamaa) 30. jaanuaril 2017 – Hubertus John versus Freie Hansestadt Bremen

(kohtuasi C-46/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesarbeitsgericht Bremen

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Hubertus John

Vastustaja: Freie Hansestadt Bremen

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta1 , lisatud 18. märtsi 1999. aasta raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis annavad lisatingimusi kehtestamata töölepingu pooltele võimaluse lükata töösuhte lõppemine töötaja jõudmisel üldisesse pensioniikka ajaliste piiranguteta – töösuhte kehtivuse ajal korduvalt sõlmitavate lepingutega – edasi ainult seetõttu, et töötaja omandab üldisesse pensionikka jõudmisel õiguse vanaduspensionile?

2.    Kui Euroopa Kohus vastab esimesele küsimusele jaatavalt:

Kas esimeses küsimuses nimetatud liikmesriigi õigusnormide vastuolu raamlepingu klausli 5 punktiga 1 esineb ka töösuhte lõppemise esmakordse edasilükkamise korral?

3.    Kas nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel2 , artiklit 1, artikli 2 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 1 ja/või ühenduse õiguse üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis annavad lisatingimusi kehtestamata töölepingu pooltele võimaluse lükata töösuhte lõppemine töötaja jõudmisel üldisesse pensioniikka ajaliste piiranguteta – töösuhte kehtivuse ajal korduvalt sõlmitavate lepingutega – edasi ainult seetõttu, et töötaja omandab üldisesse pensionikka jõudmisel õiguse vanaduspensionile?

____________

1 EÜT L 175, lk 43, ELT eriväljaanne 05/03, lk 368.

2 EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.