Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. janvārī iesniedza Landesarbeitsgericht Bremen (Vācija) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen

(lieta C-46/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesarbeitsgericht Bremen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Hubertus John

Atbildētāja: Freie Hansestadt Bremen

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK 1 par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pielikumā pievienotā 1999. gada 18. martā noslēgtā Pamatnolīguma par darba līgumiem uz noteiktu laiku 5. klauzulas 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram darba līguma slēdzējas puses, neizpildot citus nosacījumus, var, noslēdzot vienošanos darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, uz neierobežotu laiku un vajadzības gadījumā vairākkārt atlikt tādu darba tiesisko attiecību izbeigšanu, sasniedzot pensionēšanās vecumu, par kuru ir notikusi vienošanās, tikai tādēļ, ka darba ņēmējam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības uz vecuma pensiju?

Ja Tiesa uz pirmo jautājumu atbild apstiprinoši:

Vai pirmajā jautājumā minētā valsts tiesiskā regulējuma neatbilstība pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punktam ir arī tad, ja izbeigšana tiek atlikta pirmo reizi?

Vai Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK 2 , ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Direktīva 2000/78/EK), 1. pants, 2. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkts un/vai vispārējie Kopienas tiesību principi ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram, neizpildot citus nosacījumus, darba līguma puses uz neierobežotu laiku un vajadzības gadījumā vairākkārt var atlikt tādu darba tiesisko attiecību izbeigšanu, sasniedzot pensionēšanās vecumu, par kuru ir notikusi vienošanās, noslēdzot vienošanos darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, tikai tādēļ, ka darba ņēmējam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības uz vecuma pensiju?

____________

1 OV L 175, 43. lpp.

2 OV L 303, 16. lpp.