Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 7. mája 2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) a iní/Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) a iný

(vec C-292/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Odporcovia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátny predpis, podľa ktorého sa informačné a preškoľovacie kurzy týkajúce sa cestnej premávky na opätovné získanie bodov pre držiteľov vodičských oprávnení musia zadávať prostredníctvom koncesie na službu vo verejnom záujme, zlučiteľný so smernicou 2006/123/ES1 – alebo prípadne s inými predpismi alebo zásadami práva Európskej únie?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 36).