Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 7 maj 2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) m.fl. mot Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) m.fl.

(Mål C-292/21)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Motparter: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Tolkningsfråga

Är den nationella bestämmelse enligt vilken rätten att anordna kurser i ökad trafikmedvetenhet och ändrat trafikbeteende för att återfå körkortspoäng ska beviljas genom en koncession för allmännyttiga tjänster förenlig med direktiv 2006/123/EG1 eller, i förekommande fall, med andra unionsbestämmelser eller principer?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 2006, s. 36)