Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 7 mei 2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) e.a. / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) e.a.

(Zaak C-292/21)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Supremo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeksters tot cassatie: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Verweerders in cassatie: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Prejudiciële vraag

Is de nationale regeling volgens welke bewustmakings- en herscholingscursussen op het gebied van rijveiligheid met het oog op het terugkrijgen van rijbewijspunten moeten worden gegund door middel van een concessieovereenkomst voor openbare diensten verenigbaar met richtlijn 2006/123/EG1 of, in voorkomend geval, met andere bepalingen of beginselen van het Unierecht?

____________

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376, blz. 36).