Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

15 февруари 2011 година


Дело F-18/10


Georges Capidis

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по почин на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Capidis иска отмяна на решението на органа по назначаването от 30 април 2009 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание „понижаване в степен“

Решение: Заличава дело F‑18/10, Capidis/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят съдебните разноски в съответствие с постигнатата между тях спогодба.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)