Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 marca 2012 r. – Marsili przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/10)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej – Ocena z egzaminu ustnego – Skład komisji konkursowej)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Letizia Marsili (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci K. Van Maldegem, C. Mereu i M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i M. J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwy konkursu EPSO/AST/51/08 oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Letizia Marsli pokrywa całość kosztów.

____________

1 Dz.U. C 161 z 19.6.2010, s. 57.