Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lutego 2011 r. – Capidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-18/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s. 56.