Language of document :

Beroep ingesteld op 26 februari 2010 - Andres e.a. / ECB

(Zaak F-15/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Carlos Andres e.a. (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Vandenbussche en L. Levi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen over juni 2009 alsmede van alle vorige en toekomstige salarisafrekeningen, voor zover daarin toepassing wordt gegeven aan de hervorming van de pensioenregeling waartoe op 4 mei 2009 is besloten. Anderzijds, vergoeding van de door verzoekers geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de salarisafrekeningen over juni 2009 voor zover daarin met betrekking tot verzoekers voor het eerst toepassing wordt gegeven aan de hervorming van de pensioenregeling waartoe de raad van bestuur op 4 mei 2009 heeft besloten alsmede nietigverklaring, in dezelfde mate, van alle vorige salarisafrekeningen en toekomstige pensioenafrekeningen;

voor zover nodig, nietigverklaring van de op 28 augustus respectievelijk 17 december 2009 gedateerde besluiten tot afwijzing van de verzoeken om heroverweging ("administrative review") en van de interne klachten ("grievance procedure");

dientengevolge, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het verschil in bezoldiging en pensioen voortvloeiende uit voormeld besluit van de raad van bestuur van 4 mei 2009 ten opzichte van de toepassing van de voorgaande pensioenregeling, waarbij het verschil in bezoldiging en pensioen moet worden vermeerderd met vertragingsrente vanaf 15 juni 2009 en vervolgens vanaf de 15e van elke maand tot aan de volledige betaling, tegen de tariefvoet vastgesteld door de ECB, vermeerderd met 3 punten;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de schade als gevolg van het verlies aan koopkracht, waarbij deze schade ex aequo et bono en voorlopig moet worden vastgesteld op 1 % van de maandelijkse bezoldiging van elke verzoeker;

verwijzing van de Europese Centrale Bank in de kosten.

____________