Language of document :

Žaloba podaná 26. februára 2010 - Andres a i./ECB

(vec F-15/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Andres a i. (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: M. Vandenbussche a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Na jednej strane, zrušenie výplatných listín žalobcov z júna 2009, ako aj všetkých nasledujúcich výplatných listín a tých, ktoré budú vydané, v rozsahu, v akom sú tieto listiny uskutočnením reformy dôchodkového režimu prijatej 4. mája 2009. Na druhej strane, náhrada škody vzniknutej žalobcom

Návrhy žalobcu

zrušiť výplatné listiny z júna 2009 v rozsahu, v akom tieto listiny predstavujú voči žalobcom prvé uskutočnenie reformy dôchodkového režimu, o ktorej rozhodla Rada guvernérov 4. mája 2009, a takisto zrušiť v rovnakom rozsahu všetky nasledujúce výplatné listiny, ako aj budúce dôchodkové výplatné listiny,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o preskúmanie ("administrative review") a interných sťažností ("grievance procedure"), teda rozhodnutia prijaté 28. augusta a 17. decembra 2009,

v dôsledku toho zaviazať žalovanú na zaplatenie platového a dôchodkového rozdielu vyplývajúceho z vyššie uvedeného rozhodnutia Rady guvernérov zo 4. mája 2009 v porovnaní s uplatnením predchádzajúceho dôchodkového režimu; tento platový a dôchodkový rozdiel je potrebné zvýšiť o úroky z omeškania, ktoré začali plynúť 15. júna 2009 a zvyšujú sa 15-teho každý mesiac až do úplného splatenia, pričom tieto úroky sú stanovené na úrovni úrokovej sadzby ECB zvýšenej o 3 body,

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody za spôsobenú ujmu vzniknutú v dôsledku straty kúpnej sily, pričom táto ujma sa posúdi ex aequo et bono a náhrada sa predbežne stanoví na 1 % mesačnej odmeny každého žalobcu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________