Language of document :

Жалба, подадена на 18 март 2010 г. - Capidis/Комисия

(Дело F-18/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: г-н Georges Capidis (Zellik, Белгия) и др. (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за налагане на жалбоподателя на дисциплинарно наказание "понижаване в степен".

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението за налагане на жалбоподателя на дисциплинарно наказание "понижаване в степен", предвидено в член 9, параграф 1, буква е) от Приложение IX към Правилника за длъжностните лица;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________