Language of document :

14. mail 2019 esitatud hagi – Welmax + versus EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax)

(kohtuasi T-305/19)

Hagiavalduse keel: poola

Pooled

Hageja: Welmax + sp. z o.o. sp.k. (Posen, Poola) (esindaja: radca prawny M. Machyński)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: kaubamärgi „welmax“ ELi nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 342 786

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 22. märtsi 2019. aasta otsus asjas R 2245/2018-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna ja teha asjas sisuline otsus;

õigusnormides ettenähtud juhul teha tagaseljaotsus;

mõista EUIPO-lt välja hageja kohtukulud, sh hageja kohtus esindamisega seotud kulud, mis on õigusnormides ettenähtud.

Väited

Otsuse tegemisel võeti aluseks ekslik hinnang faktiliste asjaolude kohta, osas milles nõustuti sellega, et otsus, mille peale saab vastavalt asjakohastele õigusnormidele esitada vastulause, tehti hagejale nõuetekohaselt teatavaks 20. juulil 2018 (väidetavalt tähitud postiga), samas kui selle otsuse sisust teavitati hagejat 21. septembril 2018 e-kirjavahetuses pärast seda, kui hageja olid EUIPO teenistujale sellekohase taotluse saatnud;

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 68 lõiget 1;

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 68 lõiget 1 koosmõjus komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 23 lõikega 3.

____________