Language of document : ECLI:EU:T:2020:327

Дело T305/19

(публикувани откъси)

Welmax + sp. z o. o. sp.k.

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

 Решение на Общия съд (девети състав) от 8 юли 2020 година

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „welmax“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „valmex“ — Срок за обжалване пред апелативния състав — Закъснение — Начален момент — Уведомяване — Доказателство за изпращане с препоръчана пратка — Уведомяване чрез електронно съобщение — Неизпълнение на задължението за плащане на таксата за обжалване в срок — Жалба, счетена за неподадена — Обхват на исканията за отстраняване на нередовности — Член 68, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Членове 23 и 56—58 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625“

Марка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Срок за подаване и форма на иска или жалбата — Плащане на таксата за обжалване след изтичане на установения срок — Жалба, счетена за неподадена — Искане за отстраняване на нередовности, направено след изтичането на срока — Обхват

(член 68, параграф 1, членове 104 и 105 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета; член 23, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Регламент 2018/625 на Комисията)

(вж. т. 65 и 71—77)

Резюме

Със свое решение от 8 юли 2020 г., Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) (T‑305/19), Общият съд отхвърля жалбата, подадена срещу решението на апелативния състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), с което той отхвърля жалбата, подадена от дружеството Welmax + (наричано по-нататък „жалбоподателят“), тъй като я счита за неподадена поради неплащане на таксата за обжалване в определения срок.

В разглеждания случай с решение от 4 юли 2018 г. отделът по споровете на EUIPO отказва да предостави защита на международната регистрация в Съюза на словната марка „welmax“ на жалбоподателя за определени стоки. След електронно съобщение от 20 септември 2018 г. на жалбоподателя, с което той уведомява EUIPO, че все още не е получил решението на отдела по споровете, с електронно съобщение от 21 септември 2018 г. EUIPO му съобщава това решение. С писмо, постъпило в EUIPO на 26 октомври 2018 г., жалбоподателят подава жалба срещу това решение. EUIPO обаче получава таксата за обжалване едва на 24 декември 2018 г. Поради това апелативният състав на EUIPO отхвърля жалбата, тъй като я счита за неподадена поради плащане на таксата със закъснение.

Общият съд най-напред припомня, че плащането на таксата за обжалване е условие жалбата да се счете за подадена, така че плащането трябва да бъде извършено в срок от два месеца, считано от датата на уведомяване за обжалваното решение. По-нататък той посочва, че в разглеждания случай двумесечният срок за плащане на таксата за обжалване, течащ от уведомяването на 21 септември 2018 г. чрез електронно съобщение, изтича на 21 ноември 2018 г. Общият съд съответно заключава, че таксата за обжалване, получена на 24 декември 2018 г., е била платена със закъснение.

В това отношение Общия съд посочва, че възможностите за отстраняване на нередовност с цел да се избегне недопустимостта на жалбата, предвидени в член 23, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент 2018/625(1), не се отнасят за неплащането на таксата за обжалване. Всъщност съгласно член 23, параграф 3 от същия регламент, когато таксата за обжалване е платена след изтичането на определения срок, жалбата се счита за неподадена, без да има възможност за отстраняване на нередовности, освен възможността за restitutio in integrum, за която е приложим специалният режим по член 104 от Регламент 2017/1001(2). Жалбоподателят впрочем не подава молба за restitutio in integrum.

Общият съд освен това посочва, че само наличието на случайно събитие или непреодолима сила, или пък извинима грешка — каквото жалбоподателят не твърди — би могло да оправдае неплащането на таксата за обжалване в определения срок. Той също така подчертава, че EUIPO не е била длъжна да припомня на жалбоподателя да плати таксата за обжалване в срок.

Поради това Общият съд приема, че апелативният състав правилно е счел жалбата на жалбоподателя за неподадена, приемайки, че таксата за обжалване, получена на 24 декември 2018 г., е била платена със закъснение.


1      Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 5 март 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (ОВ L 104, 2018 г., стр. 1).


2      Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).