Language of document : ECLI:EU:T:2020:327

Vec T305/19

(uverejnenie výňatkov)

Welmax + sp. z o. o. sp.k.

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

 Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. júla 2020

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka welmax – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie valmex – Lehota na podanie odvolania na odvolací senát – Oneskorenosť – Začiatok plynutia – Oznámenie – Dôkaz odoslania doporučenej zásielky – E‑mailová komunikácia – Nesplnenie povinnosti zaplatiť poplatok za odvolanie v stanovenej lehote – Odvolanie považované za nepodané – Rozsah výzvy na odstránenie nedostatkov – Článok 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Články 23 a 56 až 58 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625“

Ochranná známka Európskej únie – Opravné prostriedky – Lehota na podanie odvolania a forma odvolania – Zaplatenie poplatku za odvolanie po uplynutí stanovenej lehoty – Odvolanie považované za nepodané – Výzva na odstránenie nedostatkov po uplynutí lehoty – Rozsah

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001, článok 68 ods. 1, články 104 a 105; nariadenie Komisie 2018/625, článok 23 ods. 1 písm. c) a článok 23 ods. 3]

(pozri body 65, 71 – 77)

Zhrnutie

Rozsudkom z 8. júla 2020, Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (T‑305/19), Všeobecný súd zamietol žalobu proti rozhodnutiu odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorým tento odvolací senát zamietol odvolanie, ktoré podala Welmax + (ďalej len „žalobkyňa“), keďže ho považoval za nepodané z toho dôvodu, že poplatok za odvolanie nebol zaplatený v stanovenej lehote.

V prejednávanej veci námietkové oddelenie EUIPO rozhodnutím zo 4. júla 2018 odmietlo slovnej ochrannej známke welmax žalobkyne priznať ochranu medzinárodného zápisu v Únii pre určité tovary. V nadväznosti na e‑mail žalobkyne z 20. septembra 2018, ktorým EUIPO informovala, že jej ešte nebolo doručené rozhodnutie námietkového oddelenia, ju EUIPO e‑mailom z 21. septembra 2018 oboznámil s týmto rozhodnutím. Žalobkyňa podala listom doručeným EUIPO 26. októbra 2018 proti uvedenému rozhodnutiu odvolanie. Poplatok za odvolanie však EUIPO prijal až 24. decembra 2018. Odvolací senát EUIPO teda odvolanie zamietol, keďže ho považoval za nepodané z toho dôvodu, že poplatok za odvolanie bol zaplatený oneskorene.

Všeobecný súd najprv pripomenul, že zaplatenie poplatku za odvolanie sa požaduje na účely toho, aby bolo odvolanie považované za podané, takže k tomuto zaplateniu musí dôjsť v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Ďalej poznamenal, že v prejednávanej veci dvojmesačná lehota na zaplatenie poplatku za odvolanie, ktorá začala plynúť oznámením prostredníctvom e‑mailu z 21. septembra 2018, uplynula 21. novembra 2018. Dospel teda k záveru, že poplatok za odvolanie, prijatý 24. decembra 2018, bol zaplatený oneskorene.

V tejto súvislosti Všeobecný súd uviedol, že možnosti odstránenia nedostatkov s cieľom vyhnúť sa neprípustnosti odvolania, ktoré sú uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia 2018/625(1), nezahŕňajú nezaplatenie poplatku za odvolanie. V súlade s článkom 23 ods. 3 toho istého nariadenia totiž platí, že ak bol poplatok za odvolanie uhradený po uplynutí stanovenej lehoty, odvolanie sa považuje za nepodané, bez možnosti odstránenia nedostatkov s výnimkou uvedenia do predchádzajúceho stavu, ktoré podlieha osobitnému režimu podľa článku 104 nariadenia 2017/1001(2). Žalobkyňa však nepodala žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu.

Okrem toho Všeobecný súd uviedol, že výlučne existencia nepredvídateľnej okolnosti alebo vyššej moci alebo ospravedlniteľného omylu – na ktorú sa žalobkyňa neodvolávala – by mohla odôvodniť nezaplatenie poplatku za odvolanie v stanovenej lehote. Zdôraznil navyše, že EUIPO neprináležalo pripomínať žalobkyni, aby zaplatila poplatok za odvolanie v lehote.

Všeobecný súd v dôsledku toho rozhodol, že odvolací senát správne považoval odvolanie žalobkyne za nepodané, keď sa domnieval, že poplatok za odvolanie, prijatý 24. decembra 2018, bol zaplatený oneskorene.


1      Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1).


2      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).