Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júla 2020 – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(vec T-305/19)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka welmax – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie valmex – Lehota na podanie odvolania na odvolací senát – Oneskorenosť – Začiatok plynutia – Oznámenie – Dôkaz odoslania doporučenej zásielky – E-mailová komunikácia – Nesplnenie povinnosti zaplatiť poplatok za odvolanie v stanovenej lehote – Odvolanie považované za nepodané – Rozsah výzvy na odstránenie nedostatkov – Článok 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Články 23 a 56 až 58 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625“)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznaň, Poľsko) (v zastúpení: M.M. Machyński, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 22. marca 2019 (vec R 2245/2018–5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Valmex Medical Imaging a Welmax +

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Welmax + sp. z o. o. sp.k. je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 230, 8.7.2019.