Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

28. září 2011

Věc F‑65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Vnitřní výběrové řízení zveřejněné před 1. květnem 2004 – Dočasný zaměstnanec zařazený na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 – Zařazení do platové třídy – Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu – Příspěvek pro členy sekretariátu – Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se R. M. Pereira Sequeira domáhá zrušení rozhodnutí Komise, jímž byla s účinností od 16. března 2005 přijata jako úřednice ve zkušební době, v rozsahu, v němž byla tímto rozhodnutím zařazena do kategorie C*, platové třídy 1, platového stupně 2.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Jmenování do platové třídy funkční skupiny uvedené v oznámení o výběrovém řízení – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, čl. 31 odst. 1; příloha XIII, čl. 2 odst. 1 a čl. 12 odst. 3; pracovní řád ostatních zaměstnanců, příloha, článek 1; nařízení Rady č. 723/2004)

2.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, čl. 31 odst. 1; příloha XIII, čl. 5 odst. 4, čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 1; nařízení Rady č. 723/2004)

3.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy a zařazení do platového stupně – Dočasný zaměstnanec jmenovaný úředníkem

(Služební řád úředníků, článek 32; příloha XIII, čl. 5 odst. 4; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 8)

1.      Článek 31 odst. 1 služebního řádu stanoví, že úspěšní kandidáti výběrového řízení jsou jmenováni do platové třídy funkční skupiny uvedené v oznámení o výběrovém řízení, jehož se zúčastnili.

Z tohoto ustanovení nutně vyplývá, že úspěšní kandidáti výběrových řízení na přístup k veřejné službě musejí být jmenováni úředníky ve zkušební době do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení, na základě něhož byli přijati. Určení úrovně obsazovaných pracovních míst a podmínek jmenování úspěšných kandidátů na tato pracovní místa, které orgán při vypracování oznámení o výběrovém řízení provedl podle ustanovení dřívějšího služebního řádu, však mohlo mít účinky pouze do 1. května 2004, data zvoleného unijním zákonodárcem pro vstup nové struktury služebních postupů úředníků v platnost.

Právo úspěšných účastníků výběrového řízení být zařazen do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení může být uplatněno jen za předpokladu neměnnosti práva, jelikož legalita rozhodnutí se posuzuje podle právní úpravy platné v době, kdy je přijato, a toto ustanovení tak nemůže zakládat povinnost orgánu oprávněného ke jmenování přijmout rozhodnutí, které by bylo v rozporu se služebním řádem, ve znění změn provedených zákonodárcem, a tudíž protiprávní.

Cílem přechodného opatření, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu, bylo pouze převést ke dni 1. května 2004 platové třídy, do nichž byli zařazeni úředníci a zaměstnanci ke dni 30. dubna 2004, tak aby na ně mohla být vztažena nová struktura služebního postupu, která měla plně vstoupit v platnost dne 1. května 2006. Toto ustanovení, vykládané ve spojení s článkem 1 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců, se týká pouze těch, kteří ke dni 1. května 2004 již byli zařazeni do jedné z platových tříd uvedených v kolonce nazvané „dřívější platová třída“, jelikož zákonodárce usiloval o zachování postavení zaměstnanců nabytého před tímto datem.

Zrušení platových tříd k zařazení do služebních postupů uvedených v těchto oznámeních o výběrových řízeních ode dne 1. května 2004, které vyplynulo ze zavedení nového systému služebních postupů, vedlo zákonodárce k přijetí přechodných ustanovení přílohy XIII služebního řádu, a zejména jejího čl. 12 odst. 3, pro účely určení zařazení do platových tříd v případě úspěšných kandidátů výběrových řízení zveřejněných před 1. květnem 2004 nebo po tomto datu, zapsaných na seznamy vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 a přijatých mezi 1. květnem 2004 a 1. květnem 2006.

Je pravda, že tabulka v čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, která převádí platové třídy uvedené v oznámeních o výběrových řízeních na prozatímní platové třídy při přijímání, se odchyluje od tabulky v čl. 2 odst. 1 této přílohy, v níž jsou dřívější platové třídy úředníků ve služebním poměru před 1. květnem 2004 převáděny na nové prozatímní platové třídy.

Zákonodárce je nicméně oprávněn přijmout do budoucna v zájmu služby změny ustanovení služebního řádu, i když jsou pozměněná ustanovení méně příznivá než dřívější ustanovení.

(viz body 36 až 40 a 43 až 45)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 30. září 1998, Ryan v. Účetní dvůr, T‑121/97, bod 98; 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, body 100, 109, 110 a 113

2.      Článek 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu se týká dočasných zaměstnanců zapsaných „na seznamu kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“, jakož i dočasných zaměstnanců „zapsaných na seznamu úspěšných kandidátů vnitřního výběrového řízení“. Přestože je výběrové řízení „na převedení z jedné kategorie do druhé“ svojí povahou rovněž vnitřním výběrovým řízením, je třeba dotčené ustanovení vykládat tak, aby mělo užitečný účinek, a v rámci možností se vyhnout jakémukoliv výkladu, který by vedl k závěru, že toto ustanovení je nadbytečné. Zdá se, že zákonodárce zamýšlel „vnitřním výběrovým řízením“ označit tzv. výběrová řízení na jmenování, která mají při dodržení všech ustanovení služebního řádu, kterými se řídí přístup k evropské veřejné službě, umožnit, aby zaměstnanci, kteří již získali v orgánu určité zkušenosti a kteří prokázali svoji schopnost nastoupit na pracovní místa, která mají být obsazena, byli přijati jako úředníci. Tento výklad je podepřen zněním odstavce 2 článku 5 přílohy XIII služebního řádu, které uvádí pouze úředníky zapsané „na seznam kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“, aniž by zmiňovalo úředníky „zapsané na seznam úspěšných kandidátů vnitřního výběrového řízení“. Taková zmínka by nebyla odůvodněná, jelikož u zaměstnanců, kteří již úředníky jsou, nemůže docházet ke jmenování.

Aby byl čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu použitelný, je třeba, aby se jednalo o převedení z „bývalé kategorie“ do „nové kategorie“ na základě buď výběrového řízení vedoucího k vypracování „seznamu kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“, nebo vnitřního výběrového řízení na jmenování, jehož účinkem bylo takové převedení z jedné kategorie do druhé. Zákonodárce se tak v rámci výkonu své široké posuzovací pravomoci v oblasti jak přechodných ustanovení, tak i kritérií pro zařazení odchýlil od obecného pravidla pro zařazení nově přijímaných úředníků, uvedeného v čl. 31 odst. 1 služebního řádu, doplněném čl. 12 odst. 3 nebo čl. 13 odst. 1 přílohy XIII uvedeného služebního řádu, pokud jde o úspěšné kandidáty zapsané na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 a přijaté mezi 1. květnem 2004 a 30. dubnem 2006, respektive po 1. květnu 2006, tím, že zaměstnancům přijatým jako úředníci ve zkušební době, kteří již v orgánu získali zkušenosti a ve výše uvedeném výběrovém řízení prokázali svoji schopnost nastoupit na pracovní místa vyšší kategorie, vyhrazuje možnost zařazení do jiné platové třídy, než která byla uvedena v oznámení o výběrovém řízení.

(viz body 65, 66, 71 a 72)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 6. března 1997, de Kerros a Kohn‑Bergé v. Komise, T‑40/96 a T‑55/96, body 45 a 46; 12. listopadu 1998, Carrasco Benítez v. Komise, T‑294/97, bod 51

Soud pro veřejnou službu: 12. května 2010, Peláez Jimeno v. Parlament, F‑13/09, body 40, 41, 46 a 47

3.      Unijní právo nezakotvuje výslovně zásadu jednoty služebního postupu ani zásadu služebního postupu. A fortiori, unijní právo neuznává obecně právo dočasného zaměstnance, který se stal úředníkem, na služební postup. Článek 32 třetí pododstavec služebního řádu pouze stanoví, že dočasnému zaměstnanci se v případě, že je jmenován úředníkem, ponechá počet let služby, kterých dosáhl.

Článek 32 služebního řádu a článek 8 pracovního řádu ostatních zaměstnanců ve znění platném do 30. dubna 2004 upravují možnost dočasných zaměstnanců pokračovat v jejich služebním postupu v postavení úředníka, v souladu s postupy stanovenými služebním řádem, a v tomto případě je dočasnému zaměstnanci ponechán počet let služby, kterých dosáhl jako dočasný zaměstnanec, je‑li bezprostředně po skončení služebního poměru jmenován úředníkem stejné třídy.

To však nic nemění na tom, že se výše uvedená ustanovení omezují na to, že jednak zaručují počet let služby dočasnému zaměstnanci jmenovanému úředníkem stejné třídy, a jednak pokračování služebního postupu je zajištěno v souladu s postupy stanovenými služebním řádem. Konečně, je nutné konstatovat, že s výjimkou čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu, který je třeba jakožto přechodné ustanovení vykládat restriktivně, ostatní ustanovení služebního řádu nepřiznávají dočasným zaměstnancům možnost být jmenováni úředníky v platové třídě, v níž byli zařazeni, kdyby tato platová třída byla vyšší než platová třída, pro kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení, v němž uspěli.

(viz body 83, 90 a 91)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 5. března 2008, Toronjo Benitez v. Komise, F‑33/07, bod 87