Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 28. septembrī


Lieta F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Pirms 2004. gada 1. maija publicēts iekšējais konkurss – Pirms 2006. gada 1. maija piemēroto kandidātu sarakstā iekļauts pagaidu darbinieks – Klasificēšana pakāpē – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts – Sekretariāta piemaksa – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami nepamatota

Priekšmets      Prasība, kas celta atbilstoši EKL 236. pantam un EAEKL 152. pantam un ar ko R. M. Pereira Sequeira lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru viņa pieņemta darbā pārbaudāmā ierēdņa statusā no 2005. gada 16. marta, ciktāl ar šo lēmumu viņa ir klasificēta C* kategorijas 1. pakāpes 2. līmenī

Nolēmums      Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Iecelšana pakāpē paziņojumā par konkursu norādītajā funkciju grupā – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē

(Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punkts; XIII pielikuma 2. panta 1. punkts un 12. panta 3. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 1. pants; Padomes Regula Nr. 723/2004)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē

(Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punkts; XIII pielikuma 5. panta 4. punkts, 12. panta 3. punkts un 13. panta 1. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

3.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē un klasificēšana līmenī – Pagaidu darbinieks, kas iecelts ierēdņa amatā

(Civildienesta noteikumu 32. pants; XIII pielikuma 5. panta 4. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants)

1.      Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktā ir paredzēts, ka konkursu veiksmīgos kandidātus ieceļ funkcijas grupas pakāpē, kas norādīta paziņojumā par konkursu, kuru tie ir izturējuši.

No šīs tiesību normas noteikti izriet, ka konkursu, kas dod iespēju piekļūt civildienestam, veiksmīgie kandidāti jāieceļ pārbaudāmo ierēdņu amatā pakāpē, kas norādīta paziņojumā par konkursu, kura rezultātā viņi ir tikuši pieņemti darbā. Tomēr aizpildāmo amatu līmeņa un nosacījumu, ar kādiem veiksmīgie kandidāti tiek iecelti šajos amatos, noteikšanas, ko iestāde veica, agrāko Civildienesta noteikumu normu ietvaros sagatavojot paziņojumu par konkursu, sekas nevar tikt pagarinātas, tās attiecinot uz laiku pēc 2004. gada 1. maija, kuru Savienības likumdevējs noteica kā ierēdņu dienesta karjeras jaunās struktūras spēkā stāšanās datumu.

Konkursa veiksmīgo kandidātu tiesības tikt ieceltiem pakāpē, kas ir norādīta paziņojumā par konkursu, var tikt piemērotas tikai atbilstoši pastāvošajām tiesībām, jo lēmuma likumība ir jāvērtē atkarībā no tiesiskajiem apstākļiem, kas ir spēkā tā pieņemšanas brīdī, un ar šo tiesību normu līdz ar to iecēlējinstitūcijai nevar tikt noteikts pienākums pieņemt lēmumu, kas būtu pretrunā likumdevēja grozītajiem Civildienesta noteikumiem un tādējādi būtu prettiesisks.

Pārejas pasākumam, kas noteikts Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta 1. punktā, ir tikai viens mērķis – 2004. gada 1. maijā pārveidot to personu pakāpes, kam bija ierēdņu un darbinieku statuss 2004. gada 30. aprīlī, lai padarītu tām piemērojamu jauno karjeru struktūru, kurai bija pilnā apmērā jāstājas spēkā 2006. gada 1. maijā. Minētā tiesību norma, to aplūkojot kopsakarā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pielikuma 1. pantu, attiecas tikai uz tiem, kas 2004. gada 1. maijā jau bija klasificēti kādā no pakāpēm, kuras norādītas kolonnā ar nosaukumu “agrākā pakāpe”, jo likumdevējs ir vēlējies saglabāt stāvokli, ko sasniedzis personāls līdz minētajam datumam.

Sakarā ar jaunās karjeru sistēmas ieviešanu, atceļot no 2004. gada 1. maija klasifikācijas pakāpes tām dienesta karjerām, kas norādītas šajos paziņojumos par konkursiem, likumdevējam nācās pieņemt pārejas normas Civildienesta noteikumu XIII pielikumā, it īpaši tā 12. panta 3. punktā, lai noteiktu klasifikācijas pakāpi pirms vai pēc 2004. gada 1. maija publicēto konkursu veiksmīgajiem kandidātiem, kuri iekļauti rezerves kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 1. maijam.

Ir taisnība, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkta tabula, ar ko paziņojumos par konkursu norādītās pakāpes pārveido par iecelšanas amatā pagaidu pakāpēm, atšķiras no šī pielikuma 2. panta 1. punkta tabulas, kurā pirms 2004. gada 1. maija amatā esošo ierēdņu agrākās pakāpes ir pārveidotas jaunajās pagaidu pakāpēs.

Tomēr likumdevējs ir tiesīgs dienesta interesēs pieņemt nākotnei paredzētus Civildienesta noteikumu grozījumus, pat ja grozītās normas ir mazāk labvēlīgas nekā agrākās.

(skat. 36.–40. un 43.–45. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. septembris, T‑121/97 Ryan/Revīzijas palāta, 98. punkts; 2007. gada 11. jūlijs, T‑56/05 Centeno Mediavilla u.c./Komisija, 100., 109., 110. un 113. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts attiecas uz pagaidu darbiniekiem, kuri ir iekļauti “kandidātu, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā, sarakstā”, kā arī uz tiem, kuri ir “iekļauti iekšējā konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā”. Lai gan konkurss “pārcelšanai no vienas kategorijas citā” pēc savas būtības arī ir iekšējais konkurss, attiecīgā norma ir jāinterpretē, tai piešķirot lietderīgu iedarbību un pēc iespējas izvairoties no tās interpretēšanas tā, ka varētu rasties secinājums par šīs normas dublēšanos. Šķiet, ka likumdevējs ir vēlējies attiecināt “iekšējo konkursu” uz tā sauktajiem štata ierēdņa statusa iegūšanas konkursiem, kuru mērķis ir, ievērojot visus Civildienesta noteikumus, kas reglamentē piekļuvi Eiropas civildienestam, dot iespēju pieņemt darbā kā ierēdņus darbiniekus, kuriem jau ir zināma pieredze iestādē un kuri ir pierādījuši savu piemērotību vakanto amatu ieņemšanai. Šādu interpretāciju apstiprina Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkta noteikumi, kas attiecas vienīgi uz ierēdņiem, kuri ir iekļauti “kandidātu, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā, sarakstā”, neminot ierēdņus, kuri ir “iekļauti iekšējā konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstā”. Šāda pieminēšana nebūtu attaisnota, jo runa nav par to, ka štata ierēdņa statusu iegūst darbinieki, kas jau ir ierēdņi.

Lai varētu piemērot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punktu, pārejai no “agrākās kategorijas” “jaunajā kategorijā” ir jānotiek vai nu tāda konkursa rezultātā, kurā tiek izveidots “kandidātu, kas ir piemēroti pārcelšanai no vienas kategorijas citā, saraksts”, vai arī pēc iekšējā štata ierēdņa statusa iegūšanas konkursa, kura rezultātā var notikt šāda pārcelšana no vienas kategorijas citā. Tādējādi likumdevējs, īstenojot savu plašo rīcības brīvību gan pārejas noteikumu, gan klasificēšanas kritēriju jomā, ir novirzījies no vispārējās normas attiecībā uz darbā jaunpieņemto ierēdņu klasificēšanu pakāpē, kas ir paredzēta Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktā, kurš ir papildināts ar minēto Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu vai 13. panta 1. punktu attiecībā uz tādiem veiksmīgajiem kandidātiem, kas ir iekļauti piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā attiecīgi laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim un pēc 2006. gada 1. maija, nodrošinot iespēju klasificēt citā, nevis konkursa paziņojumā norādītajā pakāpē darbiniekus, kas ir pieņemti darbā kā pārbaudāmie ierēdņi, kuriem jau ir darba pieredze iestādē un kuri iepriekš minēto konkursu rezultātā ir pierādījuši savu piemērotību ieņemt augstākas kategorijas amatus.

(skat. 65., 66., 71. un 72. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 6. marts, T‑40/96 un T‑55/96 de Kerros un Kohn‑Bergé/Komisija, 45. un 46. punkts; 1998. gada 12. novembris, T‑294/97 Carrasco Benítez/Komisija, 51. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 12. maijs, F‑13/09 Peláez Jimeno/Parlaments, 40., 41., 46. un 47. punkts.

3.      Savienības tiesības tieši nenosaka ne karjeras vienotības principu, ne arī karjeras principu. A fortiori Savienības tiesībās vispārīgi nav atzītas tiesības uz karjeru pagaidu darbiniekam, kas kļuvis par ierēdni. Civildienesta noteikumu 32. panta trešajā daļā ir vienīgi noteikts, ka pagaidu darbinieks saglabā iegūto stāžu līmenī, ja viņu ieceļ par ierēdņi.

Civildienesta noteikumu 32. pants un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2004. gada 30. aprīlim, sniedz pagaidu darbiniekiem iespēju turpināt savu karjeru ierēdņa statusā, ievērojot Civildienesta noteikumos noteiktās procedūras, un šajā gadījumā pagaidu darbinieka statusā iegūtais stāžs līmenī tiek saglabāts tad, ja attiecīgo darbinieku ieceļ par ierēdni tajā pašā pakāpē tūlīt pēc šī perioda beigām.

Tomēr, pirmkārt, iepriekš minētās tiesību normas garantē stāža līmenī saglabāšanu vienīgi pagaidu darbiniekam, kas iecelts par ierēdni tajā pašā pakāpē, un, otrkārt, karjeras nepārtrauktība tiek nodrošināta saskaņā ar Civildienesta noteikumos paredzētajām procedūrām. Visbeidzot ir jākonstatē, ka, izņemot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punktu, kas kā pārejas tiesību norma ir jāinterpretē šauri, pārējās Civildienesta noteikumu normās pagaidu darbiniekiem nav paredzēta iespēja tikt ieceltiem par ierēdni pakāpē, kāda tiem bija, ja viņu pakāpe ir augstāka nekā tā, attiecībā uz kuru publicēts konkurss, ko viņi izturējuši.

(skat. 83., 90. un 91. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2008. gada 5. marts, F‑33/07 Toronjo Benitez/Komisija, 87. punkts.