Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

28 septembrie 2011


Cauza F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

împotriva

Comisiei Europene

„Funcţie publică – Funcţionari – Numire – Concurs intern publicat anterior datei de 1 mai 2004 – Agent temporar înscris pe lista de candidaţi eligibili anterior datei de 1 mai 2006 – Încadrare în grad – Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut – Indemnizaţie de secretariat – Acţiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit neîntemeiată”

Obiectul:      Acţiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Pereira Sequeira solicită anularea deciziei Comisiei prin care aceasta este recrutată în calitate de funcţionară stagiară, începând de la 16 martie 2005, în măsura în care această decizie stabilește încadrarea ei în categoria C*, gradul 1, treapta 2

Decizia:      Respinge acţiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanţei

1.      Funcţionari – Recrutare – Numire în grad – Numire în gradul din grupa de funcţii indicat în anunţul de concurs – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziţii tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcţionarilor, art. 31 alin. (1), anexa XIII, art. 2 alin. (1) și art. 12 alin. (3); Regimul aplicabil celorlalţi agenţi, anexa, art. 1; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

2.      Funcţionari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziţii tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcţionarilor, art. 31 alin. (1), anexa XIII, art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (3) și art. 13 alin. (1); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

3.      Funcţionari – Recrutare – Numire în grad și încadrare în treaptă – Agent temporar numit funcţionar

[Statutul funcţionarilor, art. 32, anexa XIII, art. 5 alin. (4); Regimul aplicabil celorlalţi agenţi, art. 8]

1.      Articolul 31 alineatul (1) din statut prevede că acei candidaţi care au reușit la un concurs sunt numiţi în gradul din grupa de funcţii indicat în anunţul concursului la care au fost acceptaţi.

Se deduce în mod necesar din această nouă dispoziţie că acei candidaţi care au reușit la concursurile generale trebuie să fie numiţi funcţionari stagiari în gradul indicat în anunţul concursului în urma căruia au fost recrutaţi. Rezultă totuși că stabilirea nivelului posturilor care urmează să fie ocupate și a condiţiilor de numire a candidaţilor care au reușit la concursuri în aceste posturi, realizată de instituţie în conformitate cu dispoziţiile din vechiul statut cu ocazia redactării anunţului de concurs, nu a putut avea efect după data de 1 mai 2004, reţinută de legiuitorul comunitar pentru intrarea în vigoare a noii structuri de cariere a funcţionarilor.

Dreptul candidaţilor care au reușit la concurs de a beneficia de gradul indicat în anunţul de concurs nu poate să se aplice decât dacă prevederile legale rămân în vigoare, întrucât legalitatea unei decizii se apreciază în funcţie de normele juridice în vigoare la momentul în care este adoptată, iar această dispoziţie nu poate reprezenta o obligaţie a autorităţii împuternicite să facă numiri de a adopta o nouă decizie neconformă cu statutul astfel cum a fost modificat de legiuitor și, prin urmare, nelegală.

Măsura de tranziţie care figurează la articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut a avut ca obiect numai convertirea, de la 1 mai 2004, a gradelor ai căror titulari erau funcţionari și agenţi la 30 aprilie 2004 în perspectiva de a le face aplicabilă noua structură a carierelor care trebuia să intre pe deplin în vigoare la 1 mai 2006. Această dispoziţie coroborată cu articolul 1 din anexa la Regimul aplicabil celorlalţi agenţi nu îi vizează decât pe cei care, la 1 mai 2004, erau deja încadraţi în unul din gradele indicate în coloana denumită „vechiul grad”, în măsura în care legiuitorul avea intenţia de a menţine situaţia personalului dobândită anterior acestei date.

Suprimarea, începând cu 1 mai 2004, a gradelor de încadrare în carierele indicate în aceste anunţuri de concurs, care rezultă din introducerea noului sistem de cariere, a condus legiuitorul la adoptarea dispoziţiilor tranzitorii din anexa XIII la statut și, îndeosebi, a articolului 12 alineatul (3) din anexă, în scopul de a stabili încadrarea în grad a candidaţilor care au reușit la concursuri înscriși pe liste de candidaţi eligibili înainte de 1 mai 2006 și recrutaţi între 1 mai 2004 și 1 mai 2006.

Este adevărat că tabelul de la articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut, care transpune gradele indicate în anunţurile de concurs în grade intermediare de recrutare, diferă de tabelul de la articolul 2 alineatul (1) din această anexă, în care vechile grade ale funcţionarilor care au ocupat un post înainte de 1 mai 2004 sunt convertite în noi grade intermediare.

Totuși, legiuitorului îi este permis să adopte pentru viitor, în interesul serviciului, modificări la dispoziţiile din statut, chiar dacă dispoziţiile modificate sunt mai puţin favorabile decât cele vechi.

(a se vedea punctele 36-40 și 43-45)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanţă: 30 septembrie 1998, Ryan/Curtea de Conturi, T‑121/97, punctul 98; 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alţii/Comisia, T‑58/05, punctele 100, 109, 110 și 113

2.      Articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut vizează agenţii temporari înscriși „pe o listă de candidaţi apţi pentru a trece într‑o altă categorie”, precum și pe cei „înscriși [...] pe o listă a candidaţilor care au reușit la un concurs intern”. Deși un concurs de „trecere într‑o altă categorie” este de asemenea, prin natura sa, un concurs intern, dispoziţia în cauză trebuie interpretată astfel încât să aibă un efect util, evitând, în măsura în care este posibil, orice interpretare care ar conduce la concluzia că această dispoziţie este redundantă. S‑ar părea că legiuitorul a înţeles ca prin „concursuri interne” să se refere la concursuri numite de titularizare, al căror obiect este de a permite, cu respectarea tuturor dispoziţiilor statutare care reglementează accesul la funcţia publică europeană, recrutarea ca funcţionari a unor agenţi care au deja o anumită experienţă în cadrul instituţiei și care au făcut dovada aptitudinii lor de a fi titularii posturilor care urmează a fi ocupate. Această interpretare este confirmată de termenii alineatului (2) al articolului 5 din anexa XIII la statut, care nu vizează decât funcţionarii înscriși „pe o listă de candidaţi apţi pentru a trece într‑o altă categorie”, fără a menţiona funcţionarii „înscriși [...] pe o listă a candidaţilor care au reușit la un concurs intern”. O astfel de menţiune nu ar fi fost justificată în special întrucât nu există motive de titularizare a agenţilor care sunt deja funcţionari.

Pentru ca articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut să fie aplicabil, trebuie să existe o trecere de la o „veche categorie” la o „nouă categorie”, în urma fie a unui concurs care conduce la întocmirea unei „liste de candidaţi apţi pentru a trece într‑o altă categorie”, fie a unui concurs intern de titularizare, care are ca efect o astfel de trecere într‑o altă categorie. Astfel, legiuitorul s‑a îndepărtat, în cadrul exercitării puterii sale largi de apreciere atât în materia dispoziţiilor tranzitorii, cât și a criteriilor de încadrare, de la norma generală în materie de încadrare a funcţionarilor nou recrutaţi prevăzută la articolul 31 alineatul (1) din statut, astfel cum este completată de articolul 12 alineatul (3) sau de articolul 13 alineatul (1) din anexa XIII la statutul menţionat, în ceea ce privește candidaţii care au reușit la concurs înscriși pe o listă de candidaţi eligibili înainte de 1 mai 2006 și recrutaţi între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006, respectiv după 1 mai 2006, rezervând beneficiul încadrării într‑un alt grad decât cel indicat în anunţul de concurs agenţilor recrutaţi în calitate de funcţionari aflaţi în perioada de probă care au deja experienţă în cadrul instituţiei și care dovedesc, în urma concursurilor menţionate mai sus, capacitatea lor de a ocupa posturi într‑o categorie superioară.

(a se vedea punctele 65, 66, 71 și 72)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanţă: 6 martie 1997, de Kerros și Kohn‑Bergé/Comisia, T‑40/96 și T‑55/96, punctele 45 și 46; 12 noiembrie 1998, Carrasco Benítez/Comisia, T‑294/97, punctul 51

Tribunalul Funcţiei Publice: 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlamentul European, F‑13/09, punctele 40, 41, 46 și 47

3.      Dreptul Uniunii nu consacră expres nici un principiu al unităţii carierei, nici un principiu al carierei. A fortiori, vocaţia la carieră a unui agent temporar devenit funcţionar nu este recunoscută în mod general de dreptul Uniunii. Articolul 32 al treilea paragraf din statut prevede numai că agentul temporar păstrează vechimea în treaptă pe care a dobândit‑o atunci când a fost numit funcţionar.

Articolul 32 din statut și articolul 8 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi, în versiunea în vigoare până la 30 aprilie 2004, permit agenţilor temporari să își continue cariera în calitate de funcţionari, în conformitate cu procedurile statutare și, în acest caz, vechimea în treaptă dobândită în calitate de agent temporar este păstrată dacă agentul respectiv a fost numit funcţionar în același grad imediat după încheierea acestei perioade.

Totuși, pe de o parte, dispoziţiile citate anterior se limitează să garanteze vechimea în treaptă a agentului temporar numit funcţionar în același grad și, pe de altă parte, continuitatea carierei este asigurată în conformitate cu procedurile stabilite de statut. În cele din urmă, trebuie să se constate că, cu excepţia articolului 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut, care, fiind vorba despre o dispoziţie tranzitorie, trebuie interpretat în mod restrictiv, celelalte dispoziţii din statut nu recunosc agenţilor temporari posibilitatea de a fi numiţi funcţionari în gradul pe care îl deţineau dacă gradul deţinut era superior celui precizat în anunţul concursului la care au reușit.

(a se vedea punctele 83, 90 și 91)

Trimitere la:

Tribunalul Funcţiei Publice: 5 martie 2008, Toronjo Benitez/Comisia, F‑33/07, punctul 87