Language of document :

Tožba, vložena 23. maja 2006 - Guarnieri proti Komisiji

(Zadeva F-62/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi Odločba Komisije z dne 5. avgusta 2005, s katero se posega v položaj tožeče stranke s tem, da z uporabo pravila o preprečevanju kopičenja iz člena 67(2) Kadrovskih predpisov povzroči odbitek belgijske pokojnine družinske pokojnine od družinskega dodatka in posledično naznani, da se bo na podlagi člena 85 Kadrovskih predpisov dani znesek odtegnil od njene plače;

za nično naj se razglasi Odločba Organa, pristojnega za imenovanje (OPI) z dne 14. februarja 2006 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila zoper izpodbijano odločbo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica Komisije in mati dveh otrok, je prejemala dodatek za vzdrževanega otroka, določen v členu 67(2) Kadrovskih predpisov. Po smrti njenega moža 10. aprila 2005 je bila obveščena, da ji Komisija zaradi spremembe člena 80 Kadrovskih predpisov ne bo plačala družinske pokojnine. Vendar je prejela družinske dodatke in družinsko pokojnino od belgijske uprave. Ker je celotni znesek nakazanih pomoči presegal znesek družinskih dodatkov Skupnosti, je Komisija menila, da tožeča stranka nima več pravice do teh dodatkov.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka najprej navaja kršitev člena 67(2) Kadrovskih predpisov. Dodatki, ki jih tožeča stranka prejema od belgijske uprave, naj bi ne bili dodatki enake vrste, kot tisti, ki jih nakaže Skupnost, torej naj ne bi privedli do odbitka, določenega s to določbo.

Tožeča stranka zatem zatrjuje kršitev obveznosti obrazložitve vsake posamične odločbe, določene v členu 25 Kadrovskih predpisov, kršitev načel zaupanja v pravo, pravne varnosti, enakega obravnavanja in dobrega upravljanja, kot tudi dolžne skrbnosti.

Prav tako navaja ugovor nezakonitosti Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev1, v delu, ki spreminja člen 80(4) Kadrovskih predpisov, ne da bi predvidel začasne ukrepe. Tako bi po mnenju tožeče stranke morali ukinitev družinske pokojnine za otroke, katerih umrli roditelj ni bil uradnik ali začasni uslužbenec, spremljati začasni ukrepi, ki bi uradnikom omogočili, da opravijo celoten aktuarski izračun svojega položaja.

____________

1 - ULES L 124, 27.4.2004, str. 1.