Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2006 r. - Bergström przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-64/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgia) [Przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji indywidualnej dotyczącej zmiany statusu pracownika tymczasowego na status urzędnika, zawartej w akcie powołania wywołującym skutki prawne z dniem 16 września 2005 r., zakomunikowanym skarżącemu w dniu 28 września 2005 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 26 kwietnia 2006 r. skarżący został powiadomiony o tym, ze wygrał konkurs otwarty COM/A/3/02, ogłoszony w dniu 25 lipca 2002 r., służący utworzeniu listy rezerwowej administratorów w ramach ścieżki kariery A7/A6. Po wejściu w życie nowego regulaminu skarżący został powołany jako urzędnik na to samo stanowisko, jakie zajmował będąc pracownikiem tymczasowym i został zaszeregowany do kategorii zaszeregowania A*6 stopień 2, zgodnie z przepisami załącznika XIII regulaminu pracowniczego.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi naruszenie art. 31 i 62 regulaminu pracowniczego oraz art. 5 i 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Ponadto skarżący podnosi naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady ochrony praw nabytych, zasady równego traktowania urzędników tej samej kategorii lub służby.

____________