Language of document :

Žaloba podaná 22. mája 2006 - Bergström/Komisia

(Vec F-64/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť osobitné rozhodnutie o prechode z postavenia dočasného zamestnanca do postavenia úradníka obsiahnuté v menovacom dekréte účinnom od 16. septembra 2005, ktorý bol oznámený 28. septembra 2005,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca bol 26. apríla 2004 informovaný o tom, že uspel vo všeobecnom výberovom konaní COM/A/3/02 uverejnenom 25. júla 2002, ktorého cieľom boli vytvorenie zoznamu uchádzačov vhodných na prijatie ako úradníkov platovej triedy A7/A6. Po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku bol vymenovaný za úradníka na tom istom pracovnom mieste, ktoré zastával ako dočasný zamestnanec a bol na základe prílohy XIII služobného poriadku zaradený do platovej triedy A*6, platového stupňa 2.

Na podporu svojej žaloby žalobca namieta porušenie článku 31 a článku 62 služobného poriadku, ako aj článku 5 a článku 2 prílohy XIII služobného poriadku.

Žalobca okrem toho tvrdí, že došlo aj porušeniu zásady legitímnej dôvery, zásady udržania nadobudnutých práv, zásady rovnosti zaobchádzania medzi úradníkmi rovnakej triedy a úrovne.

____________