Language of document :

Žaloba podaná 5. mája 2006 - Luigi Mascheroni/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec F-63/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Mascheroni (Vergiate, Taliansko) (v zastúpení: A. Vianello a G. Orelli, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť a vyhlásiť, že konanie nadriadeného žalobcu je nezákonné,

určiť a vyhlásiť, že takéto konanie spôsobuje škodu a že v dôsledku toho vznikla žalobcovi vážna ujma,

priznať žalobcovi právo na pomoc zo strany Spoločenstva v konaniach, ktorých návrhy na začatia podá na vnútroštátnom súde pokiaľ ide o vzniknuté ujmy,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca tvrdí na podporu svojej žaloby, že konanie jeho hierarchicky nadriadeného považoval menovací orgán (AIPN) za nepreukázané. AIPN okrem toho porušil rôzne zásady práva, ako zásadu zákazu diskriminácie, zákazu zneužitia právomoci, proporcionality, objektívnosti, koherentnosti, spravodlivosti a rozumnosti.

____________