Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. júla 2010 - Bergström/Komisia

(vec F-64/06)1

(Verejná služba - Vymenovanie - Dočasní zamestnanci vymenovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní v zozname úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Prechodné pravidlá zaraďovania do platovej triedy pri prijímaní do zamestnania - Zaradenie do platovej triedy podľa nových menej výhodných pravidiel - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 10. augusta 2005, ktorým bol žalobca, dočasný zamestnanec a úspešný uchádzač výberového konania COM/A/3/02, vymenovaný za úradníka so zaradením do platovej triedy A*6, platového stupňa 2, podľa ustanovení prílohy XIII služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006, s. 36.