Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2021 – Európska komisia/Bulharská republika

(vec C-174/21)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Bulharská republika si tým, že pokiaľ ide o zóny a aglomerácie BG0001 AG Sofia, BG0002 AG Plovdiv, BG0004 Sever, BG0005 Juhozápad a BG0006 Juhovýchod, nepriala všetky nevyhnutné opatrenie vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora z 5. apríla 2017, Komisia/Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ,

uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť Komisii paušálnu sumu vo výške 3 156 eur za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku z 5. apríla 2017, Komisia/Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267) v prejednávanej veci, alebo v prípade, že by boli povinnosti vyplývajúcej z uvedeného rozsudku splnené skôr, a to do 31. decembra posledného roka, v ktorom neboli povinnosti splnené, v každom prípade, ale nie menej, než je minimálna paušálna suma vo výške 653 000 eur,

uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť Komisii penále vo výške 5 644,20 eura za každú jednotlivú zónu kvality ovzdušia, ktorá sa vypočíta odo dňa vyhlásenia rozsudku Súdneho dvora v prejednávanej veci až do roku, v ktorom budú v celom rozsahu splnené povinnosti vyplývajúce z rozsudku z 5. apríla 20178, Komisia/Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267), ako aj

uložiť Bulharskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Bulharsko neurobilo potrebné kroky k tomu, aby si splnilo povinnosti vyplývajúce z rozsudku C-488/15, pričom si naďalej neplní povinností vyplývajúce z i) článku 13 v spojení s prílohou XI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe a ii) článku 23 tejto smernice.

____________