Language of document :

19. mail 2020 esitatud hagi – Hijos de Moisés Rodríguez González versus EUIPO – Irlanda ja Ornua (La Irlandesa 1943)

(kohtuasi T-306/20)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania) (esindaja: advokaat J. García Domínguez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teised pooled apellatsioonikoja menetluses: Iirimaa ja Ornua Co operative Ltd (Dublin, Iirimaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärk La Irlandesa 1943 – ELi kaubamärk nr 12 043 436

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO laiendatud apellatsioonikoja 2. märtsi 2020. aasta otsus asjas R 1499/2016-G

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja teistelt vastaspooltelt, kui neid peaks olema.

Väide

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktiga g ja artikli 59 lõike 1 punkti b.

____________