Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 21.10.2020 – PF ja MF v. Minister for Agriculture, Food and the Marine ja Sea Fisheries Protection Authority

(asia C-564/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Valittajat: PF ja MF

Vastapuolet: Minister for Agriculture, Food and the Marine ja Sea Fisheries Protection Authority

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltion yhden ainoan valvontaviranomaisen silloin, kun se ilmoittaa ja varmentaa tietoja Euroopan komissiolle valvonta-asetuksen1 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 34 artiklan nojalla, ilmoitettava ainoastaan kalastajien asetuksen 14 ja 15 artiklan mukaisesti saaliista tietyllä kalastusalueella kirjaamat tiedot, kun kyseinen valvontaviranomainen katsoo perustellusti, että kirjatut tiedot ovat selvästi epäluotettavia, vai voiko se käyttää sopivia ja tieteellisesti päteviä menetelmiä kirjattujen tietojen käsittelemiseksi ja varmentamiseksi saaliin määrää koskevien tarkempien lukujen saamiseksi Euroopan komissiolle ilmoittamista varten?

Jos viranomaisen kanta perustuu perusteltuihin syihin, voiko se lainmukaisesti käyttää muita tietolähteitä, kuten kalastuslisenssejä, kalastuslupia, alusten satelliittiseurantajärjestelmän tietoja, purkamisilmoituksia, myynti-ilmoituksia ja kuljetusasiakirjoja?

____________

1 Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20.11.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 1).