Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski građanski sud u Zagrebu (Kroatien) den 29 oktober 2020 – A.H. mot Zagrebačka banka d.d.

(Mål C-567/20)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski građanski sud u Zagrebu

Parter i det nationella målet

Klagande: A.H.

Motpart: Zagrebačka banka d.d.

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 6.1 i direktivet 1 direktiv 93/131 om oskäliga villkor i konsumentavtal, såsom denna bestämmelse har tolkats i EU-domstolens praxis, särskilt i mål C-118/17, Dunai, tolkas så, att ett ingripande från lagstiftaren sida i förhållandet mellan konsumenter, vilka är låntagare, och en bank, inte kan beröva konsumenterna rätten att vid domstol ifrågasätta villkoren i det ursprungliga avtalet eller i det tilläggsavtal till avtalet som ingåtts enligt lag, för att säkerställa deras rätt att erhålla återbetalning av alla de förmåner som banken har erhållit på ett otillbörligt sätt, till nackdel för konsumenterna, genom tillämpning av oskäliga avtalsvillkor, när konsumenterna inom ramen för ett ingripande från lagstiftaren sida frivilligt har ändrat det ursprungliga avtalsförhållandet på grundval av bankernas lagstadgade skyldighet att erbjuda konsumenterna en sådan möjlighet, och inte direkt enligt lagen om ingripande, såsom var fallet i domen i målet Dunai?

2)    För det fall den första frågan besvaras jakande. Är den nationella domstol som ska pröva ett mål mellan två enskilda, låntagaren och banken, och som i enlighet med den tolkning av antagits av Vrhovni sud (Högsta domstolen) inte kan tolka bestämmelserna i den nationella lagen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (lag om ändring och komplettering av konsumentkreditlagen) på ett sätt som överensstämmer med kraven i direktiv 93/13, behörig och/eller skyldig att på grundval av detta direktiv och artiklarna 38 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna underlåta att tillämpa denna nationella lagstiftning, såsom den tolkats av Vrhovni sud (Högsta domstolen)?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29) (Kroatisk specialutgåva: område 15, volym 12, s. 24).