Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 30 oktober 2020 – DG mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-566/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: DG

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Tolkningsfråga

Utgör en strejk för företagets egna medarbetare, vilken är underkastad ett fackligt förfarande, en extraordinär omständighet i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1).