Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 26.10.2020 – CR, GF ja TY

(asia C-560/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittajat: CR, GF ja TY

Vastapuoli: Landeshauptmann von Wien

Ennakkoratkaisukysymykset

I.    Voivatko kolmannen valtion kansalaiset, jotka ovat sellaisen pakolaisen vanhempia, joka on esittänyt turvapaikkahakemuksensa ilman huoltajaa tulevana alaikäisenä ja jolle on myönnetty turvapaikka, kun hän oli vielä alaikäinen, vedota edelleen oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY1 2 artiklan f alakohtaan, luettuna yhdessä 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan kanssa, jos pakolainen on tullut täysi-ikäiseksi turvapaikan myöntämisen jälkeen mutta oleskeluluvan myöntämistä hänen vanhemmilleen koskevan menettelyn aikana?

II.    Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi: Edellytetäänkö tällaisessa tapauksessa, että kolmannen valtion kansalaisen vanhemmat noudattavat 12.4.2018 annetun unionin tuomioistuimen tuomion C-550/16,2 A ja S, 61 kohdassa perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen esittämiselle asetettua määräaikaa ”lähtökohtaisesti tällaisessa tilanteessa – – kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin asianomaiselle alaikäiselle on tunnustettu pakolaisasema”?

III.    Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi: Onko tunnustetun pakolaisen täysi-ikäiselle sisarelle, joka on kolmannen valtion kansalainen, annettava välittömästi unionin oikeuden nojalla oleskelulupa, jos pakolaisen vanhemmat joutuisivat, mikäli oleskelulupa evättäisiin pakolaisen täysi-ikäiseltä sisarelta, tosiasiassa luopumaan direktiivin 2003/86/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta oikeudestaan perheenyhdistämiseen, koska tämä pakolaisen täysi-ikäinen sisar tarvitsee terveydentilansa vuoksi välttämättä pysyvästi hoitoa vanhemmiltaan eikä voi siksi jäädä yksin kotimaahansa?

IV.    Jos toiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi: Mitä perusteita on sovellettava oikea-aikaisuuden arvioinnissa, kun kyse on siitä, esitettiinkö tällainen perheenyhdistämistä koskeva hakemus ”lähtökohtaisesti” kolmen kuukauden kuluessa C-550/16, A ja S, 12.4.2018 annetun tuomion 61 kohdan mukaisesti?

V.    Jos toiseen kysymykseen on vastattava myöntävästi: Voivatko pakolaisen vanhemmat edelleen vedota direktiivin 2003/86/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun perheenyhdistämistä koskevaan oikeuteensa, jos päivästä, jona alaikäiselle tunnustettiin pakolaisasema, päivään, jona he esittävät perheenyhdistämistä koskevan hakemuksensa, on kulunut kolme kuukautta ja yksi päivä?

VI.    Voiko jäsenvaltio lähtökohtaisesti edellyttää direktiivin 2003/86/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa perheenyhdistämistä koskevassa menettelyssä, että pakolaisen vanhemmat täyttävät direktiivin 2003/86/EY 7 artiklan 1 kohdan edellytykset?

VII.    Riippuuko vaatimus, joka koskee direktiivin 2003/86/EY 7 artiklan 1 kohdassa mainittujen edellytysten täyttymistä direktiivin 2003/86/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun perheenyhdistämisen yhteydessä, siitä, esitettiinkö direktiivin 2003/86/EY 12 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu perheenyhdistämistä koskeva hakemus kolmen kuukauden kuluessa pakolaisaseman tunnustamisesta?

____________

1 EUVL 2003, L 251, s. 12.

2 EU:C:2018:248