Language of document :

Определение на председателя на Съда от 5 февруари 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln — Германия) — PR, BV/Germanwings GmbH

(Дело C-558/20)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     OВ C 28, 25.1.2021 г.