Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 септември 2011 г. - А/Комисия

(Дело F-12/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Професионално заболяване - Отношения между производствата, предвидени в членове 73 и 78 от Правилника за длъжностните лица - Авансово обезщетение - Възстановяване на медицински разходи - Достъп до личното досие)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: А (P., Франция) (представители: адв. B. Cambier и адв. A. Paternostre, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-н J. Baquero Cruz)

Предмет

От една страна, с искането се цели да сe обяви, че Комисията носи отговорност за някои нарушения, за които се твърди че са извършени спрямо жалбоподателя, в рамките на процедурата на основание член 73 от Правилника за длъжностните лица, както и да се отменят множество решения, с които се отказва да се приложат спрямо жалбоподателя разпоредбите на член 73, параграф 2, буква б) от Правилника за длъжностните лица, да му се предостави поредица документи, които са част от неговото медицинско досие, и да му възстановят някои медицински разходи - От друга страна, с искането се цели поправяне на вредите, за които се твърди, че са претърпени.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 113, 16.5.2009 г., стр. 45.