Language of document :

Жалба, подадена на 18 февруари 2009 г. - А/Комисия

(Дело F-12/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: A (Port-Vendres, Франция) (представители: В. Cambier, A. Paternostre, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

От една страна, с искането се цели да се обяви, че Комисията носи отговорност за някои нарушения, за които се твърди че са извършени спрямо жалбоподателя, в рамките на процедурата на основание член 73 от Правилника за персонала, както и да се отменят множество решения, с които се отказва да се приложат спрямо жалбоподателя разпоредбите на член 73, параграф 2, буква б) от Правилника за персонала, да му се предостави поредица документи, които са част от неговото медицинско досие, и да му възстановят някои медицински разходи. От друга страна, с искането се цели поправяне на вредите, за които се твърди че са претърпени.

Искания на жалбоподателя

Да се обяви, че Европейската комисия носи отговорност за нарушенията, които е извършила спрямо жалбоподателя в рамките на процедурата на основание на член 73 от Правилника за персонала и на общата правна уредба "за осигуряване за рисковете "злополука" и "професионално заболяване" на длъжностните лица на Европейските общности,

да се отменят решенията на Европейската комисия от 8 април и от 13 ноември 2008 година, с които се отказва да се приложат спрямо жалбоподателя разпоредбите на член 73, параграф 2, буква б) от Правилника за персонала, да му се предостави поредица от документи, които са част от медицинското му досие, и да му се възстановят някои медицински разходи,

да се осъди Европейската комисия да заплати незабавно на жалбоподателя обезщетението по член 73, параграф 2, буква б) от Правилника за персонала, т.е 1 422 024 EUR, да му предостави исканите документи и да му възстанови всички вече направени от него медицински разходи, както и предстоящите такива, във връзка с професионалното заболяване, от което страда,

да се осъди Европейската комисия да заплати лихви за забава, изчислени съгласно основния лихвен процент на Европейската централна банка, увеличен с два пункта, върху размера на обезщетението, което трябва да се изплати на основание на член 73, параграф 2, буква б) от Правилник за персонала, считано от месец декември 2004 г. - дата, на която е трябвало да бъде признат професионалният характер на заболяването,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя с оглед на правото му да иска пълно поправяне на претърпените вреди в допълнение на всички посочени по-горе суми, сумата от 1 949 689 EUR, която съответства на разликата между общия размер на претъпените вреди и този на еднократното обезщетение, дължимо на жалбоподателя на основание на член 73, параграф 2, буква б) от Правилника за персонала,

да се осъди Европейската комисия да заплати на жалбоподателя сумата от 25 000 EUR или всяка друга сума, която Първоинстанционният съд счита за подходяща с оглед на нематериалните вреди, претърпени поради многобройните нарушения и нередности, допуснати от службите на Европейската комисия при провеждане на медицинските процедури, които го засягат,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________