Language of document :

Žaloba podaná dne 18. února 2009 - A v. Komise

(Věc F-12/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: A (Port-Vendres, Francie) (zástupci: B. Cambier, A. Paternostre, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak návrh směřující k tomu, aby byla Komise prohlášena odpovědnou za určitá pochybení, kterých se údajně dopustila vůči žalobci v rámci řízení zahájeného na základě článku 73 služebního řádu, jakož i ke zrušení několika rozhodnutí zamítajících, aby byla na žalobce uplatněna ustanovení čl. 73 odst. 2 písm. b) služebního řádu, aby mu byl předán soubor dokumentů z jeho lékařského spisu a aby mu byly proplaceny některé léčebné náklady. A dále návrh směřující k náhradě údajně utrpěné újmy.

Návrhová žádání žalobce

prohlásit Evropskou komisi odpovědnou za pochybení, kterých se dopustila vůči žalobci v rámci řízení zahájeného na základě článku 73 služebního řádu a právních pravidel "o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání" úředníků Evropských společenství;

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 8. dubna a 13. listopadu 2008 zamítající, aby byla na žalobce uplatněna ustanovení čl. 73 odst. 2 písm. b) služebního řádu, aby mu byl předán soubor dokumentů z jeho lékařského spisu a aby mu byly proplaceny některé léčebné náklady;

uložit Evropské komisi ihned žalobci uhradit náhradu škody stanovenou v čl. 73 odst. 2 písm. b) služebního řádu, a sice 1 422 024 eur, předat mu požadované dokumenty a proplatit mu veškeré minulé a budoucí léčebné náklady vyplývající z nemoci z povolání, jejíž je obětí;

Uložit Evropské komisi uhradit žalobci úroky z prodlení ve výší hlavní úrokové sazby Evropské centrální banky zvýšené o dva procentní body z náhrady škody, která mu má být vyplacena podle čl. 73 odst. 2 písm. b) služebního řádu, počítané od prosince 2004, tedy datu, ke kterému měl být uznán počátek nemoci z povolání žalobce;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci na základě jeho práva na úplnou náhradu utrpěné újmy a vedle výše uvedených částek částku 1 949 689 eur, která odpovídá rozdílu mezi celkovou výší utrpěné újmy a paušální náhradou škody, kterou je žalobci třeba vyplatit na základě čl. 73 odst. 2 písm. b) služebního řádu;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci částku 25 000 eur nebo jakoukoliv jinou částku, kterou Soud shledá přiměřenou, na základě morální újmy utrpěné z důvodu četných pochybení a nesrovnalostí, kterých se dopustily služby Evropské komise při projednávání lékařských řízení týkajících se žalobce;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________