Language of document :

Sag anlagt den 18. februar 2009 - A mod Kommissionen

(Sag F-12/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: A (Port-Vendres, Frankrig) (ved avocats B. Cambier og A. Paternostre)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels en påstand om, at det fastslås, at Kommissionen er ansvarlig for visse fejl, den skulle have begået over for sagsøgeren inden for rammerne af proceduren i vedtægtens artikel 73, og om annullation af flere afslag anvendelse af bestemmelserne i vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b), i sagsøgerens tilfælde, på at tilstille ham en række dokumenter, der indgår i hans lægejournal, samt på at refundere visse lægeudgifter. Dels en påstand om erstatning for den angiveligt forvoldte skade.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Europa-kommissionen er ansvarlig for de fejl, den skulle have begået over for sagsøgeren inden for rammerne af proceduren i vedtægtens artikel 73 og i den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber.

Annullation af Europa-kommissionens afslag af henholdsvis 8. april og 13. november 2008 på at anvende bestemmelserne i vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b), i sagsøgerens tilfælde, på at tilstille ham en række dokumenter, der indgår i hans lægejournal, samt på at refundere visse lægeudgifter.

EF-kommissionen tilpligtes omgående at betale sagsøgeren det beløb, der er omhandlet i vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b), dvs. 1 422 024 EUR, at tilstille ham de dokumenter, som hun har anmodet om, og at refundere samtlige de lægeudgifter, han allerede har afholdt, samt dem, som han måtte afholde i fremtiden som følge af den erhvervssygdom, som han lider af.

EF-kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren morarenter med den Europæiske Centralbanks rentesats forhøjet med to point af det beløb, der skal udbetales i henhold til vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b), at regne fra den 1. december 2004, som svarer til den dato, hvor hans erhvervssygdom burde være blevet anerkendt.

EF-kommissionen tilpligtes ud over ovennævnte beløb at betale sagsøgeren 1 949 689 EUR i fuld erstatning for den forvoldte skade, idet dette beløb svarer til differencen mellem beløbet for den samlede lidte skade og det engangsbeløb, der skal udbetales sagsøgeren i medfør af vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b).

EF-kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 25 000 EUR eller et andet beløb, som Personaleretten finder rimeligt, som godtgørelse for den ikke-økonomiske skade, han har lidt som følge af de mange fejl og uregelmæssigheder, som Kommissionens tjenestegrene har begået.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________