Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 18. februārī - A/Komisija

(lieta F-12/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: A, Port-Vendres (Francija) (pārstāvji - B. Cambier, A. Paternostre, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atzīt Komisiju par atbildīgu par noteiktiem pārkāpumiem, kas pēc prasītāja apgalvojumiem tika pret viņu izdarīti saistībā ar procedūru, kas ierosināta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu, kā arī atcelt vairākus lēmumus, ar kuriem atteikts attiecībā uz prasītāju piemērot Civildienesta noteikumu 73. panta 2. punkta b) apakšpunktu, paziņot viņam virkni dokumentu no viņa medicīniskās lietas un atlīdzināt viņam noteiktus ārstēšanās izdevumus. Otrkārt, prasība atlīdzināt nodarīto kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atzīt Eiropas Komisiju par atbildīgu par pārkāpumiem, ko tā esot izdarījusi pret prasītāju saistībā ar procedūru, kas ierosināta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu, un kopējiem noteikumiem par Eiropas Kopienu ierēdņu "apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību riskiem";

atcelt Komisijas 2008. gada 8. aprīļa un 13. novembra lēmumus, ar kuriem atteikts prasītājam piemērot Civildienesta noteikumu 73. panta 2. punkta b) apakšpunktu, paziņot viņam virkni dokumentu no viņa medicīniskās lietas un atlīdzināt viņam noteiktus ārstēšanās izdevumus;

piespriest Eiropas Komisijai nekavējoties samaksāt prasītājam Civildienesta noteikumu 73. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto atlīdzību, t.i., EUR 1 422 024, paziņot viņam pieprasītos dokumentus un atlīdzināt viņam visus ārstēšanās izdevumus, kas jau veikti un kas būs jāveic saistībā ar arodslimību, no kuras viņš cieš;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam kavējuma naudu pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktās standartlikmes, tai pieskaitot divus punktus, attiecībā uz atlīdzības summu, kas maksājama atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. panta 2. punkta b) apakšpunktam, rēķinot no 2004. gada decembra - no dienas, kad prasītāja slimība būtu bijis jāatzīst par arodslimību;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam atbilstoši viņa tiesībām uz nodarītā kaitējuma atlīdzību pilnā apmērā un summām, kas minētas iepriekš, summu EUR 1 949 689 apmērā, kas atbilst starpībai starp kopējo nodarīto zaudējumu summu un vienotas likmes atlīdzību, kas maksājama prasītājam saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 25 000 apmērā vai jebkādu citu summu, ko Pirmās instances tiesa uzskatīs par atbilstošu, par morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar vairākām Eiropas Komisijas dienestu pieļautajām kļūdām un pārkāpumiem saistībā ar medicīniskām procedūrām attiecībā uz viņu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________