Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 grudnia 2010 r. - Almeida Campos i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-14/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. - Porównanie osiągnięć administratorów zajmujących stanowiska lingwistyczne z osiągnięciami administratorów zajmujących stanowiska ogólne)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ana Maria Almeida Campos (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i G. Kimberley, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AD 12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r. oraz w razie potrzeby decyzji wydanych w ramach tego samego postępowania o awansowaniu do tej grupy urzędników, których nazwiska zamieszczone zostały na liście osób awansowanych, opublikowanej w drodze komunikatu do personelu nr 72/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji, mocą których Rada Unii Europejskiej odmówiła awansowania A.M. Almeidy Campos, R. Dariol, S. Morello i K. Verstreken do grupy zaszeregowania AD 12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

Rada Unii Europejskiej pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 90 z 18.4.2009, s. 40.