Language of document : ECLI:EU:F:2010:45

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

12. maj 2010

Sag F­13/09

Josefina Peláez Jimeno

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag — tjenestemænd — forudgående klage — klagefrist — for sent indgivet — bevis — tidligere midlertidigt ansat — udnævnelse til tjenestemand — artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten — ligebehandling«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Josefina Peláez Jimeno har nedlagt påstand om annullation af Parlamentets afgørelse af 8. februar 2008 om at ansætte hende som tjenestemand på prøve, for så vidt som hun derved blev indplaceret i lønklasse AST 1, løntrin 5, samt annullation af Parlamentets afgørelse af 12. november 2008 om afslag på hendes klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Udfald: Europa-Parlamentet frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — forudgående administrativ klage — frister — begyndelsestidspunkt — bevisbyrde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2)

2.      Tjenestemænd — ansættelse — udnævnelse i lønklasse — indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 5, stk. 2, og 4, art. 12, stk. 3, og art. 13, stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

1.      Det påhviler den part, der vil påberåbe sig, at klage- eller søgsmålsfristen er overskredet, at godtgøre, fra hvilken dato fristen er begyndt at løbe. Et sådant bevis kan ikke erstattes af en række indicier, der giver anledning til at antage, at sagsøgeren har modtaget et brev tidligere end det af ham oplyste. Endvidere gør den omstændighed, at tjenestemanden var til stede på sin arbejdsplads, det ikke muligt, i mangel af et dokument, som bekræfter, at den omtvistede afgørelse er modtaget, med tilstrækkelig sikkerhed at udlede og er derfor ikke et tilstrækkeligt bevis for, at denne reelt har kunnet få kendskab til den omtvistede afgørelse.

(jf. præmis 24)

Henvisning til:

Retten: 20. marts 1991, sag T­1/90, Mérez-Mínguez Casariego mod Kommissionen, Sml. II, s. 143, præmis 37; 17. januar 2001, sag T­14/99, Kraus mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 7, og II, s. 39, præmis 22; 27. september 2002, T­254/01, Di Pietro mod Revisionsretten, Sml. Pers. I­A, s. 177, og II, s. 929, præmis 19, 22 og 25-27

Personaleretten: 25. april 2007, sag F­71/06, Lebedef-Caponi mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 115, og II­A­1, s. 629, præmis 29, 31 og 34

2.      Artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten omhandler midlertidigt ansatte, der er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, eller som er »opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. Selv om en udvælgelsesprøve »med henblik på overgang til en anden kategori« efter sin karakter udgør en intern udvælgelsesprøve, skal den nævnte bestemmelse fortolkes således, at den tillægges direkte virkning, idet det i videst mulige omfang skal undgås, at bestemmelsen fortolkes således, at den bliver indholdsløs. Lovgiver har med udtrykket »intern udvælgelsesprøve« haft til hensigt at henvise til de udvælgelsesprøver, der gennemføres med henblik på udnævnelsen til tjenestemænd, hvis formål i overensstemmelse med samtlige bestemmelser i vedtægten om adgangen til ansættelse i EU’s offentlige tjeneste er at sikre, at ansatte, der allerede har en vis erfaring ved en institution, og som har bevist, at de er egnede til at besætte de ledige stillinger, kan ansættes som tjenestemænd. Denne fortolkning underbygges af ordlyden af artikel 5, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, hvori alene nævnes de tjenestemænd, der er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, og ikke de tjenestemænd, der er »opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. Det ville ikke give mening at henvise til den sidstnævnte gruppe af tjenestemænd, da det netop ikke er nødvendigt at udnævne ansatte, der allerede er tjenestemænd, til tjenestemænd.

For at artikel 5, stk. 4, i bilag VIII til vedtægten kan finde anvendelse, kræves, at der sker en overførsel fra den »tidligere kategori« til den »nye kategori« enten efter afholdelsen af en udvælgelsesprøve, der indebærer oprettelsen af en »liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, eller efter en intern udvælgelsesprøve med henblik på udnævnelse til tjenestemænd, der har medført en sådan overførsel til en anden kategori. Lovgiver har således i forbindelse med udøvelsen af det vide skøn, som lovgiver har ved fastlæggelsen af overgangsbestemmelser og indplaceringskriterier, fraveget den almindelige regel om indplacering af nyansatte tjenestemænd i vedtægtens artikel 31, stk. 1, som suppleret af artikel 12, stk. 3, eller artikel 13, stk. 1, i bilag XIII, i forhold til de personer, der har bestået en udvælgelsesprøve og er opført på en reserveliste inden den 1. maj 2006, og som er ansat henholdsvis i perioden fra den 1. maj 2004 og den 30. april 2006 samt efter den 1. maj 2006, ved at bestemme, at muligheden for at blive indplaceret i en anden lønklasse end den lønklasse, der fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven, skal forbeholdes de ansatte, der ansættes som tjenestemænd på prøve, og som allerede har en vis erfaring ved en institution, og som efter afholdelsen af den ovenfor nævnte udvælgelsesprøve har bevist, at de er egnede til at besætte en stilling i en højere kategori.

(jf. præmis 40, 41, 46 og 47)

Henvisning til:

Retten: 6. marts 1997, forenede sager T­40/96 og T­55/96, de Kerros et Kohn-Bergé mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 47, og II, s. 135, præmis 45 og 46; 12. november 1998, sag T­294/97, Carrasco Benítez mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 601, og II, s. 1819, præmis 51