Language of document : ECLI:EU:F:2010:45

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

12 päivänä toukokuuta 2010

Asia F-13/09

Josefina Peláez Jimeno

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Kannetta edeltävä valitus – Valitusaika – Myöhästyminen – Näyttö – Entinen väliaikainen toimihenkilö – Nimittäminen virkamieheksi – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta – Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Josefina Peláez Jimeno vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 8.2.2008 tehdyn parlamentin päätöksen, jolla hänet otettiin palvelukseen koeajalla olevaksi virkamieheksi, siltä osin kuin päätöksessä vahvistetaan hänen palkkaluokakseen AST 1 ja palkkatasokseen 5, sekä 12.11.2008 tehdyn parlamentin päätöksen, jolla hylättiin hänen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan perustuva valituksensa.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Alkamisajankohta – Todistustaakka

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokkaan nimittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta; liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 ja 4 kohta, 12 artiklan 3 kohta ja 13 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

1.      Osapuolen, joka vetoaa valituksen tai kanteen määräajan päättymiseen, on näytettävä toteen päivämäärä, jona kyseinen määräaika on alkanut kulua, eikä tätä näyttöä voida korvata muilla seikoilla, joiden perusteella voitaisiin olettaa, että kantaja on vastaanottanut kirjeen aiemmin kuin hän väittää. Se, että kyseinen virkamies on ollut työpaikallaan, ei riidanalaisen päätöksen vastaanottamisen osoittavan asiakirjan puuttuessa riitä osoittamaan riittävällä varmuudella sitä, että asianosainen on tosiasiallisesti saanut tiedon päätöksestä, eikä tätä seikkaa näin ollen voida pitää todisteena.

(ks. 24 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑1/90, Mérez-Mínguez Casariego v. komissio, 20.3.1991 (Kok., s. II‑143, 37 kohta); asia T‑14/99, Kraus v. komissio, 17.1.2001 (Kok. H., s. I‑A‑7 ja II‑39, 22 kohta) ja asia T‑254/01, Di Pietro v. tilintarkastustuomioistuin, 27.9.2002 (Kok. H., s. I‑A‑177 ja II‑929, 19, 22 ja 25–27 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/06, Lebedef-Caponi v. komissio, 25.4.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑115 ja II‑A‑1‑629, 29, 31 ja 34 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta koskee väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” tai ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Vaikka myös ”toiseen ura-alueeseen siirtymistä” koskeva kilpailu on luonteeltaan sisäinen kilpailu, kyseistä säännöstä on tulkittava niin, että sen tehokkuus taataan välttämällä mahdollisuuksien mukaan sellaisia tulkintoja, jotka johtaisivat säännösten tulkitsemiseen tarpeettomaksi. Lainsäätäjä vaikuttaa tarkoittaneen ”sisäisellä kilpailulla” niin sanottuja vakinaistamista koskevia kilpailuja, joilla on tarkoitus kaikkien pääsyä unionin virkoihin koskevien henkilöstösääntöjen säännöksien sallimissa rajoissa mahdollistaa sellaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen, joilla on jo tietty määrä työkokemusta asianomaisesta toimielimestä ja jotka ovat osoittaneet soveltuvuutensa hoitaa täytettävänä olevia virkoja. Tätä tulkintaa tukee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa viitataan virkamiehiin, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon”, mutta jossa ei mainita ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon” merkittyjä virkamiehiä. Tällainen maininta olisi perusteeton, koska ei ole tarpeen vakinaistaa toimihenkilöitä, jotka ovat jo virkamiehiä.

Jotta asiassa sovellettaisiin henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa, kyseessä on oltava siirtyminen ”entiseltä ura-alueelta” ”uudelle ura-alueelle” joko sellaisen kilpailun kautta, jonka perusteella on laadittu ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskeva luettelo”, tai sellaisen vakinaistamista koskevan sisäisen kilpailun kautta, josta seuraa tällainen toiselle ura-alueelle siirtyminen. Lainsäätäjä on siten sitä laajaa harkintavaltaa käyttäessään, joka sillä on sekä palkkaluokan määrittämistä koskevien siirtymäsäännösten että palkkaluokan määrittämistä koskevien kriteerien osalta, poikennut henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa ilmaistusta ensi kertaa palvelukseen otettavien virkamiesten palkkaluokan määrittämistä koskevasta yleisestä säännöstä – sellaisena kuin se on täydennettynä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevalla 12 artiklan 3 kohdalla tai sen 13 artiklan 1 kohdalla – niiden hakijoiden osalta, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka on otettu palvelukseen joko aikavälillä 1.5.2004–30.4.2006 tai 1.5.2006 jälkeen, ja varannut tässä yhteydessä oikeuden tulla nimitetyksi muuhun kuin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan niille toimihenkilöille, joilla on jo tietty määrä kokemusta kyseisessä toimielimessä työskentelystä ja jotka ovat edellä mainittujen kilpailujen kautta osoittaneet soveltuvuutensa ylempään ura-alueeseen kuuluvien virkojen hoitamiseen.

(ks. 40, 41, 46 ja 47 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/96 ja T‑55/96, de Kerros ja Kohn-Bergé v. komissio, 6.3.1997 (Kok. H., s. I‑A‑47 ja II‑135, 45 ja 46 kohta) ja asia T‑294/97, Carrasco Benítez v. komissio, 12.11.1998 (Kok. H., s. I‑A‑601 ja II‑1819, 51 kohta)